ระบบบริการการศึกษา

ทำเนียบบุคลากรฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

Sample image
Sample image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

รายนามบุคลากรฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (edurmu.org/vcharkarn)

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1055-7073

 

อาจารย์ปัณญาพัฒน์ ขันทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-7643-0090

 

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 09-9632-2914

 

อาจารย์ ดร. อพันตรี พูลพุทธา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

อาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวารสารของคณะครุศาสตร์