ระบบบริการการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ "ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ"

 
 

02 ก.ค. 60 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
02 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 7-8 ธันวาคม 2560 
02 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560
02 ก.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
02 ก.ค. 60 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (3rd TECHCON 2017 & 1st ITECH 2017) วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม