image01

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

บทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านเพิ่มเติม
image02

ส่งบทความออนไลน์

ท่านสามารถส่งบทความมายังกองบรรณาธิการได้

ตามรูปแบบที่กำหนดโดยส่งหนังสือนำและบทความฉบับเต็ม

อ่านเพิ่มเติม
image03

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อการศึกษา

♦ บทบรรณาธิการ

        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ส่วนงานวารสารครุศาสตร์ ได้กำหนดทิศทางและแนวทาง การจัดทำวารสารวิชาการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขอใช้บริการ และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) และได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยระบบ E-Service เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ได้มาตรฐาน และน่าเชื่อถือ ในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมกับการส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น กอปรกับการพัฒนาความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การให้การบริการ และการเผยแพร่วรสารให้มีประสิทธิภาพ และทันยุคทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล


♦ วัตถุประสงค์ (Subjectives)

    1. เพื่อเผยแพร่ความคิดและพัฒนาการทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องผ่านบทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษาในประเด็นที่น่าสนใจ มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    2. เพื่อเสนอผลการทดลอง การค้นคว้า และการวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
    3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอภิปรายประเด็นและปัญหาทางการศึกษา เพื่อแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย ระหว่างนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการทางการศึกษา เพื่อแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย ระหว่างนักวิจัยทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
        4. เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการให้กับคณะครุศาส่ตร์ ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป วารสารครุศาสตร์ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ การจัดพิมพ์วารสารได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะครุศาสตร์ สมาชิกและผู้สนับสนุนทั่วไป


♦ ขอบเขตของวารสาร (Scopes)

    ขอบเขตเนื้อหาของบทความที่เผยแพร่ลงในวารสารครุศาสตร์ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางการศึกษาในสาขา วิชาต่าง ๆ อาทิเช่น การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา การสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ศึกษา กลุ่มวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ชีววิทยา, เคมีและฟิสิกส์) การสอนสังคมศึกษา พลศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา การสอนภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย การสอนภาษาอังกฤษและการสอนภาษาจีน ดนตรีศึกษา การบริหารการศึกษา วิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา สื่อทางการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา และการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


♦ กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

    บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดมาก่อนและ/หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น แต่ละบทความจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ต่อ 1 บทความ (Double blinded peer review)
และต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ให้แก้ไขบทความตามความเหมาะสม


♦ นโยบายด้านลิขสิทธ์ และมาตรฐานทางจริยธรรม (Policy of Rights And Publication Ethics)

    บทความที่ได้รับการเผยแพร่โดยวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามถือเป็นสิทธิ์ของวารสารฯ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก่อนเท่านั้น (... อ่านราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ...)


♦ เกณฑ์คุณภาพวารสารครุศาสตร์ (Quality Standard)

    1. กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
    1.1 บรรณาธิการบริหาร
    1.2 กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย
    1.3 กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย
    2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย รวม 2 ท่าน (Double Blinded)
    3. วารสารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


♦ กำหนดออกเผยแพร่ (Publish )

    กำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ)
    1. ฉบัยที่  1 เดือน มกราคม - เดือน มิถุนายน ( กำหนดออก มิถุนายน)
    2. ฉบัยที่  2 เดือน กรกฏาคม - เดือน ธันวาคม ( กำหนดออก ธันวาคม)


♦ การเผยแพร่วารสารฉบับสมบูรณ์ (Journal Publishing)

    การเผยแพร่วารสารตามรายปีที่กำหนด จะตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของผ่ายงานวารครุศาสตร์ (http://edurmu.org/journal/) เท่านั้น
ทั้งนี้ วารสารครุศาสตร์ยังคงมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และสามารถติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 110 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

♦ บรรณาธิการวารสาร ♦

team 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

กองบรรณาธิการ

☆ บรรณาธิการบริหาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษิต  บุญทองเถิง    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. อาจารย์ ดร. ปัณญาพัฒน์  ขันทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. อาจารย์ชัชวาลย์  ลิ้มรัชตะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
☆ ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพสุข ฤทธิเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร  ปรีเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  ฤทธิเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
☆ กองบรรณาธิการ  
1. ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย  กาญจนวาสี์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์ ดร. ฉวีลักษณ์  บุญยะกาญจน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา  ศรีสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลอง  ชาตรูประชีวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. รองศาสตราจารย์ ดร. กนกอร  สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์  เนื้อไม้หอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราวดี  มากมี มหาวิทยาลัยบูรพา
10. อาจารย์ ดร. อุดม  ศรีนนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. Professor James W Chapman Massey University
service 3

สมัครสมาชิก

ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งบทความมาตีพิมพ์กับทางคณะครุศาสตร์ *กรุณาสมัครสมาชิก*

เล่มวารสารครุศาสตร์

 • client logo 1

  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

 • client logo 1

  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

 • client logo 1

  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

 • client logo 1

  ปีที่ 15 Special Book

 • client logo 1

  ปีที่ 15 Proceeding Book

 • client logo 1

  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2

 • client logo 1

  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

 • client logo 1

  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

 • client logo 1

  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

 • client logo 1

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

 • client logo 1

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

ขั้นตอนการส่งบทความ

☆ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเพื่อส่งวารสารเสนอตีพิมพ์

1. เลือกเมนูลงทะเบียนส่งวารสารที่หน้าหลักเว็บไซต์
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว
3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลถูกต้องตามที่ระบบกำหนดแล้ว ท่านจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบสำหรับจัดส่งวารสาร
4. โปรดจดจำ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ตรวจสอบสถานะวารสารของท่าน
5. ศึกษาการจัดส่งวารสารเพื่อเสนอตีพิมพ์ โดยการ Login เข้าระบบสำหรับส่งวารสาร

อัตราค่าตีพิมพ์

# รายการ หน่วย ราคา
1 ค่าสมาชิก ปีละ 600 บาท
2 ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 บุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บทความภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท
บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 3,500 บาท
2.2 บุคคลทั่วไป
บทความภาษาไทย บทความละ 4,000 บาท
บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,500 บาท

ติดต่อกองบรรณาธิการ

อีเมล : rmuedu.joe@gmail.com
สำนักงาน : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 110 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 2
เมื่อวาน 23
เดือนนี้ 354
ปีนี้ 4,836
ออนไลน์ 1
จำนวนครั้ง 21717