กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

บทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านเพิ่มเติม
image02

ส่งบทความออนไลน์

ท่านสามารถส่งบทความมายังกองบรรณาธิการได้

ตามรูปแบบที่กำหนดโดยส่งหนังสือนำและบทความฉบับเต็ม

อ่านเพิ่มเติม
image03

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อการศึกษา

♦ วัตถุประสงค์

1. เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน องค์ความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ ทางการศึกษา และประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ต่อวงการศึกษา
2. เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ระหว่างนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม


♦ ขอบเขตของวารสาร

บทความที่ทางวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะพิจารณารับตีพิมพ์ จะต้องเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


♦ เกณฑ์คุณภาพวารสารครุศาสตร์

1. กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
1.1 กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัยจำนวน.7.ท่าน
1.2 กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย.11.ท่าน
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย รวม 2 ท่าน
3. กำหนดการจัดทำ ปีละ 2 ฉบับ
3.1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน ของทุกปี
3.2 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม ของทุกปี
กำหนดแล้วเสร็จในแต่ละฉบับ ภายในเดือน มิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี


♦ บรรณาธิการวารสาร ♦

team 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสังกัด สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ประสบการณ์ทำงาน
★ 2530-2541 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สปช. กระทรวงศึกษาธิการ
★ 2542-2548 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สปช. กระทรวงศึกษาธิการ
★ 2549-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
★ 2560-ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ศษ.ด.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ปริญญาโท ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ปริญญาตรี วท.บ.ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ

สถานที่ติดต่อได้ปัจจุบัน : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

โทรศัพท์ : 043- 712622 , 084-2705056

E-mail : poosit.boon07@gmail.com

ผู้ช่วย / กองบรรณาธิการ

project 1

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช

ค.บ.สาขาวิชาภาษาไทย
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา
ปร.ด.ไทยศึกษา
project 4

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม

พยาบาลศาสตร์
กศ.ม.การศึกษาพิเศษ สาขาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ปร.ด.การบริหารพัฒนา
project 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฤทธิเดช

กศ.บ.ฟิสิกส์
กศ.ม.วิทยาศาสตร์การศึกษา:เน้นฟิสิกส์
DODT.(Doctor of Organization Development and Tranformation)
 • project 1

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช

  ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 • project 4

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม

  กองบรรณาธิการ (ภายใน)

 • project 5

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฤทธิเดช

  กองบรรณาธิการ (ภายใน)

service 3

สมัครสมาชิก

ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งบทความมาตีพิมพ์กับทางคณะครุศาสตร์ *กรุณาสมัครสมาชิก*

สืบค้นบทความ

เล่มวารสารครุศาสตร์

 • client logo 1

  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

 • client logo 1

  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

 • client logo 1

  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

 • client logo 1

  ปีที่ 15 Special Book

 • client logo 1

  ปีที่ 15 Proceeding Book

 • client logo 1

  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2

 • client logo 1

  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

 • client logo 1

  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

 • client logo 1

  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

 • client logo 1

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

 • client logo 1

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

ขั้นตอนการส่งบทความ

☆ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเพื่อส่งวารสารเสนอตีพิมพ์

1. เลือกเมนูลงทะเบียนส่งวารสารที่หน้าหลักเว็บไซต์
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว
3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลถูกต้องตามที่ระบบกำหนดแล้ว ท่านจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบสำหรับจัดส่งวารสาร
4. โปรดจดจำ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ตรวจสอบสถานะวารสารของท่าน
5. ศึกษาการจัดส่งวารสารเพื่อเสนอตีพิมพ์ โดยการ Login เข้าระบบสำหรับส่งวารสาร

อัตราค่าตีพิมพ์

# รายการ หน่วย ราคา
1 ค่าสมาชิก ปีละ 600 บาท
2 ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 บุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บทความภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท
บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 3,500 บาท
2.2 บุคคลทั่วไป
บทความภาษาไทย บทความละ 4,000 บาท
บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,500 บาท
บัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี : วารสารครุศาสตร์ ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยก มหาสารคาม บัญชีเลขที่ 476-0-45434-9

กองบรรณาธิการ

โทรศัพท์ - (043) 742-622, (043) 722-118 ต่อ 180
โทรสาร - (043) 713-622

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 3
เมื่อวาน 28
เดือนนี้ 508
ปีนี้ 2,420
ออนไลน์ 1
จำนวนครั้ง 18057

การเขียนบทความ

☆ หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิชาการและบทความวิจัย

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการที่สนใจนอกจากนี้ยังเป็นเวทีวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็นทางด้านการศึกษา ซึ่งครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ
บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์นี้จะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ก่อน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับสากล และนำไปอ้างอิงได้ การเตรียมต้นฉบับที่จะมาลงตีพิมพ์ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

☆ การเตรียมต้นฉบับสำหรับบทความวิชาการและบทความวิจัย

1. ภาษา เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความ ยกเว้นกรณีจำเป็น ให้เขียนคำศัพท์ภาษาไทยตามด้วยวงเล็บภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ บทความส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งต้นฉบับ
2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. โดยจัดหน้ากระดาษขนาด A4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้านด้านละ 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร) จัดหนึ่งคอลัมน์สำหรับบทความวิชาการ จัดสองคอลัมน์สำหรับบทความวิจัย
3. จำนวนหน้า บทความวิชาการและบทความวิจัย ไม่ควรเกิน 15 หน้า

☆ การเรียงลำดับเนื้อหา

1. บทความวิจัย
1.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้คำย่อ ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นำชื่อเรื่องภาษาไทยมาก่อน
1.2 ผู้ชื่อผู้นิพนธ์และที่อยู่ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบัน
1.3 บทคัดย่อ (abstract) ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นเนื้อความย่อที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย โดยเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลงานและการวิจารณ์อย่างต่อเนื่องกัน ไม่ควรเกิน 15 บรรทัด ไม่ควรมีคำย่อ ให้บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ
1.4 คำสำคัญหรือคำหลัก (keywords) ให้ระบุทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
1.5 บทนำ เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลนำไปสู่การศึกษาวิจัย ให้ข้อมูลทางวิชาการพร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องอย่างคร่าวๆ และมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและวิจัยนั้นด้วย
1.6 วิธีการศึกษา ให้ระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งที่นำมาศึกษา จำนวนลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา อธิบายวิธีการศึกษา หรือแผนการทดลองทางสถิติ การสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1.7 ผลการศึกษา แจ้งผลที่พบตามลำดับหัวข้อของการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจนได้ใจความ ถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มีตัวเลขมาก ควรใช้คำบรรยาย แต่ถ้ามีตัวเลขมาก ตัวแปรมาก ควรใช้ตาราง แผนภูมิแทน ไม่ควรมีเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ ควรแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
1.8 สรุปผล ชี้แจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีพื้นฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือทิ้งประเด็นคำถามการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการวิจัยต่อไป
1.9 ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จำเป็น และต้องมีคำอธิบายสั้นๆ แต่สื่อความหมาย ได้สาระครบถ้วน ในกรณีที่เป็นตาราง คำอธิบาย ต้องอยู่ด้านบน ในกรณีที่เป็นรูปภาพ หรือแผนภูมิ คำอธิบายต้องอยู่ด้านล่าง
1.10 เอกสารอ้างอิง สำหรับการพิมพ์เอกสารอ้างอิง ทั้งเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยมีหลักการทั่วไป คือ เอกสารอ้างอิงต้องเป็นที่ถูกตีพิมพ์และได้รับการยอมรับทางวิชาการ ไม่ควรเป็นบทคัดย่อ และไม่ใช่การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ถ้ายังไม่ได้ถูกตีพิมพ์ ต้องระบุว่ารอการตีพิมพ์
2. บทความวิชาการ
2.1 ชื่อเรื่อง
2.2 ผู้แต่ง
2.3 บทนำ
2.4 เนื้อหาใหม่
2.5 บทสรุป
2.6 บรรณานุกรม
3. บทวิจารณ์หนังสือ
3.1 ข้อมูลทางบรรณานุกรม
3.2 ชื่อผู้วิจารณ์
3.3 บทวิจารณ์

เอกสารอ้างอิง : ใช้รูปแบบการอ้างอิง APA (American Psychological Association citation Style)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่อีเมล์ witchudaaim2534@gmail.com