adult cartoons
3d cartoon porn
cartoon porn movies

หลักสูตร ป.ตรี

PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย administrator   
อังคาร, 30 พฤศจิกายน 1999

 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2548(ปรับปรุง พ.ศ.2549)
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2548(ปรับปรุง พ.ศ.2549)
 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2548(ปรับปรุง พ.ศ.2549)
 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2548(ปรับปรุง พ.ศ.2549)
 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2548(ปรับปรุง พ.ศ.2549)
 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ.ศ. 2548(ปรับปรุง พ.ศ.2549)
 7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา์ฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549)
 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา์เคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549)
 9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา์ชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549)
 10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา์คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549)
 11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา์พลศึกษาและการจัดการกีฬา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549)
 12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา์ดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549)
แก้ไขล่าสุด ( เสาร์, 11 กันยายน 2010 )
 
ป้ายโฆษณา