002
Vittayatanakroo
Vittayatana3s
SP-2557
 
 
 
 
 

 
newspaper

 

 

PR-SDe

node 03 มี.ค. 57 ปฏิทินการคีย์ข้อมูลขอใบประกอบวิชาชีพครู
node
 
18 ก.พ. 57
  
กำหนดการ การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาค ปกติ 2557
และแผนผังนิทรรศการ
node
 
  
21 พ.ย. 56
 
  
แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร์  บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา+กำหนดการสัมมนา+
แบบตอบรับ
 
node
 
  
08 ต.ค. 56
 
  
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2


 

PR-EDURMU

  • เว็บลิงค์

  • วีดีทัศน์บ้านของครู

GiJaGam
PrePraWat
Attribute
KSP-1
KSP-2
KSP-3
KSP-4
PR-Teacher
EDU-IPtv-Com
EDU-IPtv-Mobile
arena
Calendar-DEAN
Calendar

สัมภาษณ์ท่านคณบดีฯ

ข่าวสารการผลิตครูพันธุ์ใหม่

การประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
119 ปี การฝึกหัดครูไทย ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
"ทิศทางการศึกษาไทย : กับความ
 พร้อมสู่สังคมอาเซี่ยน"
ครูยุคใหม่ - อ.วิริยะ ฤาชัยพานิชย์
การบริหารจัดการการศึกษาเชิง
บูรณาการ  ระดับภูมิภาคฯ
พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม -เรื่อง ถ้า
รู้ธรรมะพระพุทธเจ้า อาตมาคงไม่ติดคุก
ครุศาสตร์ส่องทาง
บรรยายพิเศษ
กิจกรรมคณะครุศาสตร์
วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
วีดีทัศน์แนะนำ
สาระประโยชน์และสารคดี
ผลงานนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารและพื้นฐานฯ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาและแนะแนว
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนฯ
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
ป้ายโฆษณา