cartoon porn movies
cartoon porn pic
porn cartoons

โครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring

PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย admin@KWANK   
พุธ, 01 พฤษภาคม 2013

 

karu_008.56
 
               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมความร่วมมือ
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว 2 (732)  
               โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท  ทองบุ เป็นประธาน คณาจารย์คณะ
ครุศาสตร์ และ สพป.ชัยภูมิ เขต 2, สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2, สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3,
สพม.กาฬสินธุ์ เขต 24, สพป.มหาสารคาม เขต 2, สพม.มหาสารคาม เขต 26,
สพป.ขอนแก่น เขต 3, สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนิน
โครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย
    ...
karu_009.56                  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จัดประชุมหารือเกี่ยวกับ
กำหนดการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching &
Mentoring) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว 2 (732)
               โดยมีอาจารย์ ดร.สมบัติ ฤทธิเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เป็นประธาน คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมชี้แจงถึงกำหนด
การในครั้งนี้ด้วย
     
karu_010.56
karu_011.56

Coaching & Mentoring รุ่นที่ 1

karu_013.56  

Coaching & Mentoring รุ่นที่ 2

      
karu_014.56   

Coaching & Mentoring รุ่นที่ 3   


Coaching and Mentoring  รอบที่1 สพป.ชัยภูมิ เขต 2

Chaiyaphum_1.1 Chaiyaphum_1.2 Chaiyaphum_1.3 Chaiyaphum_1.4


เอกสารโครงการ

.......... คู่มือฝึกอบรม
     โมดูลที่ 1  กระบวนการจิตตปัญญากับการพัฒนาผู้เรียน
     โมดูลที่ 2  การพัฒนาสมรรถนะของครูด้วยกระบวนการสอนแนะนำงาน
     โมดูลที่ 3  ทักษะและเทคนิคกับสมรรถนะผู้เรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
     โมดูลที่ 4  ทักษะและเทคนิคกับสมรรถนะผู้เรียนปฐมวัย
     โมดูลที่ 5  ผู้บริหารกับการนิเทศภายใน
  แผนการดำเนินงาน
  Module Browser in Service
  กำหนดการโครงการ
  กำหนดการฝึกอบรม
  ตารางติดตามงาน
  ตารางกำหนดการออกนิเทศติดตาม ช่วงที่ 1
ตารางกำหนดการออกนิเทศติดตาม ช่วงที่ 2
แนวปฏิบัติในการติดตามงาน ณ สถานศึกษา
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล


          สำนักงานเขตพื้นที่ที่ได้ตกลงร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring แล้ว มีดังนี้

          1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
          2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
          3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
          4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

          5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 24


 

 

          รูปแบบการพัฒนาจะมีการอบรม 2 วัน ในแต่ละเขต และไปดำเนินการพัฒนาที่โรงเรียน 
อีก 3 ครั้ง คณาจารย์ทุกท่านจะได้ร่วมดำเนิน การ รวมทั้ง นักศึกษา ทุกคน ดังนั้น จึงใคร่ขอ
ให้ทุกท่านได้ทำการศึก ษาแนวคิดการพัฒนารูปแบบดังกล่าว โดยด่วน เพราะจะดำเนินการ
ตั้งแต่บัดนี้ เสร็จสิ้น 31 สิงหาคม 2556 

โปรดศึกษารายละเอียด คลิกที่ 

http://hrd.obec.go.th/news/ 2556/march/develop.pdf
http://hrd.obec.go.th/news/ 2556/march/suppasara.pdf
http://hrd.obec.go.th/news/ 2556/march/001.pdf
http://hrd.obec.go.th/news/ 2556/march/002.pdf
http://hrd.obec.go.th/news/ 2556/march/003.pdf
http://hrd.obec.go.th/news/ 2556/march/wisdom.pdf
http://hrd.obec.go.th/news/ 2556/march/56storyinstudent.pdf
วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 (ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช)
ส่งความสุขสู่คุณภาพการศึกษา 2556 (ศ.นพ.วิจารย์  พานิช)  
เทคนิคการนิเทศแบบ Reflective Coaching (ดร.สัมภาษณ์ คำผุย) 

 

PJC&M  PC&M

แก้ไขล่าสุด ( พุธ, 19 มีนาคม 2014 )
 
ป้ายโฆษณา