porn cartoons
cartoon porn pic
cartoon porn vids

เสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมืออาชีพ

PDF
พิมพ์
อีเมล
ศุกร์, 24 สิงหาคม 2012

เสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมืออาชีพ
สมณะเพาะพุทธ  จันฺทเสฏฺโฐ (ท่านจันทร์) และคณะ
24  กรกฎาคม  2555
ณ  ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดโดย  สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะครุศาสตร์แก้ไขล่าสุด ( ศุกร์, 24 สิงหาคม 2012 )
 
ป้ายโฆษณา