ทำเนียบสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย administrator   
อังคาร, 10 มกราคม 2012

นายก+ศุภนนท์

รองนายกฝ่ายบริหาร+นิวัฒน์   รองนายกฝ่ายกิจกรรม+สุภาพร   รองนายกฝ่ายวิชาการ+เสาวภาคย์   รองนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ+จักรพันธุ์

ผู้ช่วยนายกสโมสร+ชัยพิทักษ์   ผู้ช่วยนายกสโมสร+วิโรจน์

 ผู้ช่วยรองนายกฝ่ายบริหาร+พฤทธิ์   ผู้ช่วยรองนายกฝ่ายกิจกรรม+นิภารัตน์   ผู้ช่วยรองนายกฝ่ายวิชาการ+ธีราพร   ผู้ช่วยรองนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ+ยุรนันท์

หัวหน้าฝ่ายกีฬาฯ+นรินทร์   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์+กนกวรรณ   หัวหน้าฝ่ายเทคนิค+ทศพร   หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน+อำภาภรณ์

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ+ผกานันท์   หัวหน้าฝ่ายพยาบาล+เสาวนีย์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกีฬาฯ+นฤเดช   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกีฬาฯ+อัซฮาร   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกีฬาฯ+ภัทราภรณ์   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์+สิริธร

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์+เหมวดี   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์+นิภาวรรณ   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคนิค+วิทธวัฒน์   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคนิค+อริษา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสำนักงาน+กตัญญุตา   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสำนักงาน+อริสา   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสำนักงาน+ปรียานุช   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายพยาบาล+อโนทัย

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายพยาบาล+มธุลดา   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายพยาบาล+พัชรินทร์   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ+วิมลทิพย์   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ+เมฆขลา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ+สุจิรา   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ+มัณฑนา

เหรัญญิก+สุพิชชา   ผู้ช่วยเหรัญญิก+ปนัดดา   เลขานุการ+จุฑารัตน์   ผู้ช่วยเลขานุการ+วิลาวัลย์

แก้ไขล่าสุด ( ศุกร์, 11 ตุลาคม 2013 )
 
ป้ายโฆษณา