cartoon xxx
cartoon porn pic
adult cartoons

สาขาวิชาการบริหารและพื้นฐานการศึกษา

PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย administrator   
เสาร์, 30 สิงหาคม 2008

 ลำดับ 

ชื่อ - นามสกุล

การศึกษา 

            1

รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี

 กศ.บ. พลศึกษา 

 กศ.ม. การบริหารการศึกษา

 Ed.D. (Education Managment)

 2

รศ.สมชาย วงศ์เกษม

 กศ.บ. สังคมศึกษา

 น.บ. นิติศาสตร์

 กศ.ม. การบริหารการศึกษา

 3

 

ผศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา

 กศ.บ. ภูมิศาสตร์

 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา           

 ศษ.ด. การบริหารการศึกษา

 4

 

 ผศ.ดร.ชยากานต์  เรืองสุวรรณ

 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 

 นศ.บ. นิเทศศาสตร์

 คศ.บ.โภชนาการ ชุมชน

 คศ.บ. พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดูประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

 บธ.ม. บริหารธุรกิจ

 DODT(Organization Deve lopment and 
 Transformation)                            

 ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

 5

 

อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง

 กศ.บ. สังคมศึกษา

 ศษ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา

 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา

 6

 

  อาจารย์ ดร.วรวรรณ  อุบลเลิศ

 ศษ.บ. สังคมศึกษา

 กศ.ม. การบริหารการศึกษา

 ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์

 7

อาจารย์ ดร.จำเนียร พลหาญ

 กศ.บ. ชีววิทยา
 
 กศ.ม. การบริหารการศึกษา

 กศ.ด. การบริหารการศึกษา

8

อาจารย์ ดร.อุรสา   พรหมทา

 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

 กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาหาร

 กศ.ด. การบรีหารและพัฒนาการศึกษา

 8


อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น

 คบ. การประถมศึกษา 

 ป.บัณฑิต (อาสาสมัครพัฒนาชนบท)

 กศ.ม. การประถมศึกษา

 ค.ด. การบริหารจัดการการศึกษา (กำลังศึกษา)

 9

  

อาจารย์สุทัศน์  แก้วคำ

 คบ. ภาษาอังกฤษ

 น.บ. นิติศาสตร์                                

 ค.ม. การบริหารการศึกษา            

 รป.ม. นโยบายสาธารณะ        

 ค.ด. การบริหารจัดการการศึกษา (กำลังศึกษา)

 10

  

อาจารย์กฤษกนก ดวงชาทม

 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 กศ.ม. การบริหารการศึกษา

 ปร.ด. บริหารการศึกษา(กำลังศึกษา)
แก้ไขล่าสุด ( พฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2012 )
 
ป้ายโฆษณา