porn cartoons
cartoon xxx
cartoon porn tube

ประวัติความเป็นมา - 1

ดัชนีบทความ
ประวัติความเป็นมา
2
3
ทุกหน้า

 

1. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) 12 สาขาวิชา หลักสูตร 5 ปี

 1. การศึกษาปฐมวัย
 2. ภาษาไทย
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. พลศึกษา และ การจัดการกีฬา
 5. ดนตรีศึกษา
 6. การศึกษาพิเศษ
 7. วิทยาศาสตร์
 8. เคมี
 9. ฟิสิกส์
 10. ชีววิทยา
 11. คณิตศาสตร์
 12. คอมพิวเตอร์ศึกษา

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 สาขา

 1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 2. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 3. สาขาวิชาชีพครู

สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน เน้น 5 แขนงวิชา คือ

 1. การสอนวิทยาศาสตร ์
 2. การสอนคณิตศาสตร ์
 3. การสอนภาษาอังกฤษ
 4. การสอนปฐมวัย
 5. การสอนคอมพิวเตอร์
3. หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) จำนวน 8 สาขา
 1. สาขาการบริหารการศึกษา
 2. สาขาหลักสูตรและการสอน
 3. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
 4. สาขาการศึกษาพิเศษ
 5. สาขาส่งเสริมคุณภาพ
 6. สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
 7. สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 8. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
4. หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) จำนวน 4 สาขา
 1. สาขาวิชาการบริหารจัดกการการศึกษา
 2. สาขาวิชาการหลักสูตรและการเรียนการสอน
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 4. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 5. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

                     การผลิตบัณฑิตการศึกษาเหล่านี้ คณะได้เน้นหนักทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ โดยคัดสรรและพัฒนาอาจารย์อย่างเข้มข้น เพื่อให้เป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม รวมทั้งจัดให้มีการฝึกปฏิบัติในสถาบันทางการศึกษาในท้องถิ่น และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยซึ่งเปิดสอน ทั้งระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สำหรับภารกิจในการบริการวิชาการชุมชนนั้น คณะได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจัดการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ตามความต้องการของเจ้าสังกัด อีกด้วยนอกจากนี้คณะครุศาสตร์ ยังมีหน่วยงานสังกัดคณะที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการทักษะวิชาชีพครู ดังนี้

1. โรงเรียนสาธิต เปิดสอนทั้งระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัยมศึกษา
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
3. ศูนย์การศึกษาพัฒนาครู
4. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  
ป้ายโฆษณา