cartoon porn movies
cartoon porn movies
3d cartoon porn

ประวัติความเป็นมา

ดัชนีบทความ
ประวัติความเป็นมา
2
3
ทุกหน้า

ประวัติความเป็นมาของคณะครุศาสตร์

   

                      คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการกำเนิด
สถาบัน   กล่าวคือตั้งแต่ปี  2468  ได้พัฒนาจากโรงเรียนประถมกสิกรรม   โรงเรียนประถมวิสามัญ  โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม  โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม  วิทยาลัยครูมหาสารคาม  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏตามลำดับ  ดังนี้
    พ.ศ. 2468   เปิดสอนครูหลักสูตรประกาศนียบัตรประถมกสิกรรม
    พ.ศ. 2473   เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และ 5  และการฝึกหัดครูขั้นต่ำและเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประถม   วิสามัญศึกษา
    พ.ศ. 2481   ยกฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัดแผนกประจำ รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าเรียนมีกำหนด  2  ปี จะได้วุฒิประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.)  และยังรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เข้าเรียน   2  ปี ได้วุฒิประโยค ครูประชาบาล (ครู ป.)
    พ.ศ.  2498  เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการ(ป.กศ.)
    พ.ศ.  2505  เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการ(ป.กศ.ชั้นสูง) และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นวิทยาลัยฝึกหัดครู
    พ.ศ.  2518  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  (ครุศาสตรบัณฑิต) และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม
    พ.ศ.  2522  เปิดสอนครุศาสตรบัณฑิตในภาคพิเศษภายใต้โครงการอบรมครูและบุคลากรทาง
    การศึกษา (อ.ค.ป.) ซึ่งเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ต่อมาเปิดสอนภาค    ขกอ. (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา)
    พ.ศ. 2535   วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
    พ.ศ. 2541   เริ่มเปิดสอนครุศาสตรมหาบัณฑิต
    พ.ศ. 2545    เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู
    พ.ศ. 2547   สถาบันราชภัฏมหาสารคามได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    พ.ศ. 2550    เริ่มเปิดสอนครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต         

                       ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ รับผิดชอบการผลิตครูทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. และได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในการสอนรายวิชาเนื้อหาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ แบ่งได้ 4 ระดับ ดังนี้

นอกจากนี้คณะครุศาสตร์  ยังมีหน่วยงานสังกัดคณะเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการทักษะวิชาชีพครูดังนี้
 1.   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 2.   ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์
 3.   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 4.   ศูนย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5.  ศูนย์ทักษะการเรียนรู้ LSC
 6.  ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่ออิเล็คทรอนิค
 7.  ห้องสมุดคณะครุศาสตร์

ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ ได้จัดการศึกษาและหลักสูตรที่สนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ  และยังเป็นแหล่งให้
บริการด้านวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 
ป้ายโฆษณา