Black Ribbon

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


 

กำหนดการรับสมัคร

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักสูตรการพัฒนา กำหนดการ สถานที่

ครูชำนาญการพิเศษ

(รุ่นที่ 76)

วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560

-พิธีเปิด-ปิด ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร

คณะครุศาสตร์ มรม.

-ห้องอบรม ชั้น 2 (208, 209) อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร

คณะครุศาสตร์ มรม.

หมายเหตุ

         1. หากผู้เข้าอบรมไม่ถึง 30 คน ผู้จัดขอเลื่อนการอบรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

         2. ผู้ที่จะอบรมครูชำนาญการพิเศษจะต้องเป็นครูชำนาญการมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป

         3. กรณีต่อไปนี้ ไม่สามารถขอเงินคืนได้

                  - คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด

                  - เป็นบุคคลที่มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนาฯ แล้ว ไม่เข้ารับการพัฒนาในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า 

 


☆ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 23-26 พค 60 (จำนวนรับ 90 คน)

 


ขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนา

1. ผู้สมัครยื่นคำขอเข้ารับการพัฒนาที่ต้นสังกัด (สพป. /สพม.) [แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา]

2. ต้นสังกัดนำส่งรายชื่อผู้ขอเข้ารับการพัฒนาถึง คณะครุศาสตร์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยส่งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  • ทางไปรษณีย์         เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์

                             80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

  • ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ทางโทรสาร : 043-713206

3. สำหรับการชำระค่าสมัครท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "โครงการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" เลขที่บัญชี 476-045-2400 พร้อมนำหลักฐานการชำระเงินติดที่เอกสาร [ใบยืนยันเข้าอบรม] และนำส่งใบยืนยันเข้าอบรมให้ผู้จัดอบรมทางโทรสาร หมายเลข 043-713206 

 


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียม

1. จัดทำใบกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเองตามวิทยฐานะที่สมัครเข้ารับการพัฒนา และนำส่งให้วิทยากร  

    ในวันแรกของการเข้ารับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมบรรณานุกรม) 

    รายละเอียดดังนี้

         ใบกิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2. นำรูป 1 นิ้ว 1 แผ่น มาติดทะเบียนประวัติในวันแรกของการพัฒนา


ติดต่อที่พัก

โรงแรมสวนวรุณ (ติดกับม.ราชภัฏมหาสารคาม)  061-0374890

โรงแรมตักสิลา  043-719915   และ คุณวุท  089-5756528

โรงแรมวสุ  043-740888 


ติดต่อประสาน

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ (ในเวลาราชการ)

เจ้าหน้าที่ คุณปิยะลักษณ์ แสนคำ : 098-096-3020

Additional information