Black Ribbon

หลักเกณฑ์การสอบบรรจุครูผู้ช่วย

Guidelines Teacher

  
 

- ประกาศ การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์ใหม่! สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.

หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
   และบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558

หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
   และบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557

หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
   และบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556

- หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
   และบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2555


  

Additional information