Black Ribbon

การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

  9ST2
การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

ปิดรับสมัคร

สำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิกการฝึกอบรม สามารถติดต่อรับเงินคืน
ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มีนาคม 2560 เท่านั้น!!
หลังจากนั้นขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
  
ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 1) ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ คุรุสภา

    รายละเอียดการดำเนินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา

    รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกอบรมฯ

    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและหลักฐานการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

    กำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา

    แบบฟอร์มใบสมัคร (แบบ ส.1)

 


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560 รับฟังการชี้แจ้งรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู รุ่นที่ 2 (ยกเลิกการอบรม)
หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู รุ่นที่ 3 (ยกเลิกการอบรม)

หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร รุ่นที่ 2 ห้องอบรม 207 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร รุ่นที่ 3 (ยกเลิกการอบรม)

หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 ห้องอบรม 208 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 (ยกเลิกการอบรม)

หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสําหรับครู รุ่นที่ 2 ห้องอบรม 205 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสําหรับครู รุ่นที่ 3 เปิดฝึกอบรม

หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 2 เปิดฝึกอบรม
หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 3 (ยกเลิกการอบรม)

หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน รุ่นที่ 1 ห้องอบรม 209 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน รุ่นที่ 2 เปิดฝึกอบรม
หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน รุ่นที่ 3 เปิดฝึกอบรม

หลักสูตรที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ห้องอบรม 203 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
หลักสูตรที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา รุ่นที่ 2 (ยกเลิกการอบรม)
หลักสูตรที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา รุ่นที่ 3 เปิดฝึกอบรม

หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 (ยกเลิกการอบรม)
หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (ยกเลิกการอบรม)
หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 เปิดฝึกอบรม

หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 1 ห้องอบรม 204 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 2 (ยกเลิกการอบรม)
หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 3 เปิดฝึกอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 043-713-163 , 088-563-8928

Additional information