Black Ribbon

ประวัติคณะครุศาสตร์

 
ประวัติคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการกำเนิดสถาบัน กล่าวคือ
ตั้งแต่ปี 2468 ได้พัฒนาจากโรงเรียนประถมกสิกรรม โรงเรียนประถมวิสามัญ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
มหาสารคาม โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม วิทยาลัยครูมหาสารคาม สถาบันราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ตามลำดับ ดังนี้

          พ.ศ. 2468   เปิดสอนครูหลักสูตรประกาศนียบัตรประถมกสิกรรม

          พ.ศ. 2473   เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 และการฝึกหัดครูขั้นต่ำและเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียน
                         ประถมวิสามัญ

          พ.ศ. 2481   ยกฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม เปิดสอนหลักสูตร
                         ประกาศนียบัตรจังหวัดแผนกประจำรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนมี
                         กำหนด 2 ปี จะได้วุฒิประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และยังรับนักเรียนที่สำเร็จชั้น
                         ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียน 2 ปี ได้วุฒิประโยคครูประชาบาล (ครู ป.)

          พ.ศ. 2498   เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการ
                         (ป.กศ.)

          พ.ศ. 2505   เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
                         เป็นวิทยาลัยฝึกหัดครู

          พ.ศ. 2518   เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม

          พ.ศ. 2522   เปิดสอนครุศาสตรบัณฑิตในภาคพิเศษภายใต้โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
                         (อ.ค.ป.) ซึ่งเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ต่อมา
                         เปิดสอนภาค ขกอ. (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา)

          พ.ศ. 2535   ได้รับพระราชทานนามว่า สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

          พ.ศ. 2541   เริ่มเปิดสอนครุศาสตรมหาบัณฑิต

          พ.ศ. 2545   เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู

          พ.ศ. 2547   สถาบันราชภัฏมหาสารคามได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

          พ.ศ. 2550   เริ่มเปิดสอนครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

          พ.ศ. 2552   เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
                         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและ
                         การเรียนการสอน และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

          พ.ศ. 2556   เปิดสอนครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษา

 

 

Additional information