คณะผู้บริหารครุศาสตร์

คณะผู้บริหารครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ

คณบดีคณะครุศาสตร์


ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ


รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี


รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ


ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง

อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง


รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ


ผศ.อลงกต ภูมิสายดร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกต ภูมิสายดร


รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ

อาจารย์สุทัศน์  แก้วคำ


รองคณบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา

อาจารย์อาทิตย์ อาจหาญ 
 
 
 
อาจารย์ ดร.อาทิตย์  อาจหาญ


รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์

อาจารย์ ดร.พงศ์ธร  โพธิ์พูลศักดิ์


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

อาจารย์อพันตรี พูลพุทธาอาจารย์อพันตรี  พูลพุทธา


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์เนตรนภา เรืองไชยอาจารย์เนตรนภา  เรืองไชย


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์วณิชา สาครอาจารย์วณิชา  สาคร


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดประสบการณ์วิชาชีพครู

อาจารย์นัฐติยา จันทบุตร
อาจารย์นัฐติยา  จันทรบุตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล
อาจารย์ชัยวัฒน์  สภัควรกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

อาจารย์ขันแก้ว มาพรม
อาจารย์ขันแก้ว  มาพรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน

อาจารย์อาทิตย์ อาจหาญ
อาจารย์อาทิตย์  อาจหาญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(งานอำนวยการและเลขานุการ)

อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
อาจารย์อุทก  พิเคราะห์ฤกษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประวิทย์  สิมมาทัน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรทางการศึกษา