Black Ribbon

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

   

ระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)

             ๑. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
                      
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  วชิรโกเมน
                      ๒. อาจารย์ธรรมนูญ  พัดมะนา
                      ๓. อาจารย์ประมุข  บุญศิลป์
                      ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าพันตรี ดร.กิตติกรณ์  บำรุงบุญ
                      ๕. อาจารย์นพดล  ใหม่คามิ

             ๒. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
                      
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  จันทร์ศิลา
                      
๒. อาจารย์จีระนันท์  เสนาจักร
                      ๓. อาจารย์พิชญ์ทิพา  สุวรรณศรี
                      ๔. อาจารย์ฉัจฉริยา  พรมท้าว
                      ๕. อาจารย์อพันตรี  พูลพุทธา

             ๓. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
                      
๑. อาจารย์รุ่งลาวัลย์  ละอำคา
                      
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ศรีวาปี
                      ๓. อาจารย์พีระพร  รัตนาเกียรติ์
                      ๔. อาจารย์ณุชฎา  บูรณะพิมพ์
                      ๕. อาจารย์วิลาวัลย์  คัดทะจันทร์

             ๔. สาขาวิชาบรรณารักษ์และการสอนภาษาอังกฤษ
                      
๑. อาจารย์ญาณิน  สุดสวนสี
                      
๒. อาจารย์สุชาลักษณ์  ธรรมดวงศรี
                      ๓. อาจารย์ยุพรัตน์  ภูมิการีย์
                      ๔. อาจารย์สุวิชชาน  อุ่นอุดม

             ๕. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
                      
๑. อาจารย์เจนวิทย์  ตรีสกุล
                      
๒. อาจารย์นัฐติยา  จันทบุตร
                      ๓. อาจารย์ปัณญาพัฒน์  ขันทอง
                      ๔. อาจารย์ชัยวัฒน์  สุภัควรกุล
                      ๕. อาจารย์ชยกร  สมศิลา

             ๖. สาขาวิชาเคมี
                      
๑. อาจารย์บุษกร  เขจรภักดิ์
                      
๒. อาจารย์มนชวัน  วังกุลางกูร
                      ๓. อาจารย์ขวัญยืน  เลี่ยมสำโรง
                      ๔. อาจารย์สุชนา  วานิช
                      ๕. อาจารย์ธนนชาติ  อิ่มสมบัติ

             ๗. สาขาวิชาชีววิทยา
                      
๑. อาจารย์ณภาภัช  ไชยน้ำอ้อม
                      
๒. อาจารย์นวพรรษ  ผลดี
                      ๓. อาจารย์วัชรา  เสนาจักร์
                      ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล  แสงตรง
                      ๕. อาจารย์ผกามาศ  ราชมนตรี

             ๘. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
                      
๑. อาจารย์ชนชนะ  ศรีหาบุตรโต
                      
๒. อาจารย์เจริญชัย  แสงอรุณ
                      ๓. อาจารย์ณัฐพงษ์  ภารประดับ
                      ๔. อาจารย์ปิยะนันท์  แนวคำดี
                      ๕. อาจารย์สุรศักดิ์  หาญธีระพิทักษ์

             ๙. สาขาวิชาพลศึกษา
                      
๑. ว่าที่ร้อยตรีสุริยา  สมาน
                      ๒. อาจารย์จรูญศักดิ์  เบญมาตย์
                      ๓. อาจารย์สายใจ  เพ็งที
                      ๔. อาจารย์วีระยุทธ  กองวงษา
                      ๕. อาจารย์วิกรม  สวาทพงษ์

             ๑๐. สาขาวิชาฟิสิกส์
                      
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ฤทธิเดช
                      ๒. อาจารย์ ดร.วนิดา  ผาระนัด
                      ๓. อาจารย์พรชัย  ชิณสา
                      ๔. อาจารย์ปฐมพงศ์  พันธ์พิบูลย์
                      ๕. อาจารย์มาวิน  ปูนอน

             ๑๑. สาขาวิชาภาษาไทย
                      
๑. อาจารย์สุนันทา  กินรีวงค์
                      
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์  วงศ์กระบากถาวร
                      
๓. อาจารย์ดิษยทรรศน์  ศรีบุญเรือง
                      
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข  ฤทธิเดช

             ๑๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                      
๑. อาจารย์สิริมณี  ดีรัศมี
                      
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต  แสงมหาชัย
                      
๓. อาจารย์ขันแก้ว  มาพรม
                      
๔. อาจารย์อนุสรณ์  จันทร์ประทักษ์
                      
๕. อาจารย์อุทก  พิเคราะห์ฤกษ์

             ๑๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
                      
๑. อาจารย์กนกอร  คำผุย
                      
๒. อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์  พิมพ์จันทร์
                      
๓. อาจารย์โชติกา  ธรรมวิเศษ
                      
๔. อาจารย์ชัชญาภา  พงษ์จันโอ
                      
๕. อาจารย์จารุณี  เข็มพิลา
                      
๖. อาจารย์พงศธร  กองแก้ว

             ๑๔. สาขาวิชาสังคมศึกษา
                      
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสฤษฏ์  สรรพอาษา
                      
๒. อาจารย์นัชชา  อู่เงิน
                      
๓. อาจารย์วิชัย  วัชรเวคะวิชญ์
                      
๔. อาจารย์กนกลดา  ท้าวไทยชนะ
                      
๕. อาจารย์นฤมล  กางเกตุ

             ๑๕. สาขาวิชาการประถมศึกษา
                      
๑. อาจารย์อนุสรณ์  ถูสินแก่น
                      
๒. อาจารย์ประสิทธิ์  อามาตร์
                      
๓. อาจารย์ฐิติรัตน์  ซอว์
                      
๔. อาจารย์ดรุณนภา  นาชัยฤทธิ์
                      
๕. อาจารย์อัจฉริยะ  วะทา

             ๑๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
                      
๑. อาจารย์นราวิชญ์  ศรีเปารยะ
                      
๒. อาจารย์ชำนาญ  ด่านคำ
                      
๓. อาจารย์ทิวารัตน์  ประเสริฐสังข์
                      
๔. อาจารย์วณิชา  สาคร
                      
๕. อาจารย์ขจรพงษ์  ร่วมแก้ว
                      
๖. อาจารย์ปิติ  ธรรมนูญ

             ๑๗. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา
                      
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  ล้อมในเมือง
                      
๒. อาจารย์จันทร์เพ็ญ  ภูโสภา
                      
๓. อาจารย์บุญส่ง  คงแสนคำ
                      
๔. อาจารย์ปวริศ  สารมะโน
                      
๕. อาจารย์ราตรี  สุภาเฮือง
                      
๖. อาจารย์ชเนตตี  พิมพ์สวรรค์

             ๑๘. การสอนภาษาจีน
                      
๑. อาจารย์พัชรีญา  อัคฮาดศรี
                      
๒. อาจารย์ศศิธร  นุริตมนต์
                      
๓. อาจารย์ศันสนีย์พร  ภูพันนา
                      
๔. อาจารย์อัญชนา  ทองกระจาย

             ๑๙. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
                      
๑. ดร.นลินรัตน์  อภิชาติ
                      
๒. อาจารย์ศิรินทร  กาญจันดา
                      
๓. อาจารย์ธนวุฒิ  คำประเทือง
                      
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  บุรีรัตน์
                      
๕. อาจารย์วินัย  แสงกล้า
                      
๖. อาจารย์สราภรณ์  สุวรรณแสง

                

ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) (วท.บ. 4ปี)

             ๑. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
                      
๑. อาจารย์ศุภนิธิ  ขำพรหมราช
                      
๒. อาจารย์จักรดาว  โพธิแสน
                      
๓. อาจารย์ประเสริฐ  ชมมอญ
                      
๔. อาจารย์ไตรมิตร  โพธิแสน
                      
๕. อาจารย์ธนวรรณพร  ศรีเมือง

      

ระดับปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) (ศศ.บ. 4ปี)

             ๑. สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
                      
๑. ว่าที่ร้อยตรีอภิภวัส  ปาลวัฒน์
                      
๒. อาจารย์วิกรม  สวาทพงษ์
                      
๓. อาจารย์วีระยุทธ  กองวงษา
                      
๔. อาจารย์ธิดารัตน์  อัฐกิจ
                      
๕. อาจารย์ณัฐชญา  สงเคราะห์

  

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

             ๑. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู
                      
๑. รองศาสตราจารย์สุมาลัย วงษ์เกษม
                      
๒. อาจารย์ ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
                      
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล เอกะกุล
                      
๔. อาจารย์พงศกร พิมพะนิตย์
                      
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกต ภูมิสายดร

 

ระดับปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต)

             ๑. สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
                      
๑. อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  เยี่ยมแสง
                      
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี
                      
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ  ถีอาสนา
                      
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  พลหาญ
                      
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรสา  พรหมทา

             ๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
                      
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
                      
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก สมะวรรณธนะ
                      
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
                      
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์
                      
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย

             ๓. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
                      
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  วรคำ
                      
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
                      
๓. อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
                      
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ
                      
๕. อาจารย์ ดร.อาทิตย์  อาจหาญ

             ๔. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
                      
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค
                      
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
                      
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์ จังหาร
                      
๔. อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
                      
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน เอกพิมพ์

             ๕. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
                      
๑. อาจารย์ ดร.พรรณวิไล ชมชิด
                      
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก
                      
๓. อาจารย์ ดร.วันดี รักไร่
                      
๔. อาจารย์ ดร.ธนวัชร์ สมตัว
                      
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้นสกุล ศานติบูล

             ๖. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
                      
๑. อาจารย์ยุทธพงศ์  ทิพย์ชาติ
                      
๒. อาจารย์รามนรี  นนทภา
                      
๓. อาจารย์นวพล  นนทภา
                      
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์  ศิริโสม
                      
๕. อาจารย์นิตยา  บรรเทา

 

ระดับปริญญาเอก (ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

             ๑. สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
                      
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี
                      
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ  ถีอาสนา
                      
๓. อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  เยี่ยมแสง
                      
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรสา  พรหมทา
                      
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  พลหาญ

             ๒. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
                      
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต  ถึงนาค
                      
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง
                      
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์  จังหาร
                      
๔. อาจารย์ ดร.สมปอง  ศรีกัลยา
                      
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน  เอกพิมพ์

ระดับปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

             ๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
                      
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
                      
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
                      
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก สมะวรรณธะ
                      
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
                      
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์

             ๒. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
                      
๑. อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
                      
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ
                      
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ
                      
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
                      
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง

             ๓. สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
                      
๑. อาจารย์ ดร.อุดร  อรกุล
                      
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์  เรืองสุวรรณ
                      
๓. อาจารย์ ดร.กมล  ตราชู
                      
๔. อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  จีระสมบัติ
                      
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร  สุจารี

             ๔. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
                      
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
                      
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  สมะวรรธนะ
                      
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  วรกุล
                      
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ  ชัยเกียรติธรรม
                      
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นาคุณทรง

    

Additional information