Black Ribbon

ทำเนียบบุคลากรสายสนับสนุน

ทำเนียบบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์

  

ดร.รามนรี ภูดีบุตร


นางวิภา  พัฒนาเวช


หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 ทัศนีย์-ทินหม่วย นางทัศนีย์  ทินหม่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กมลพร-ขรรค์ทัพไทยนางกมลพร  ขรรค์ทัพไทย

นักวิชาการศึกษา
 ภานุพงศ์-โคตรักษานายภานุพงศ์  โคตรักษา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 ปราณี-คำสะอาดนางสาวปราณี  คำสะอาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 สุพจน์-คำยา นายสุพจน์  คำยา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 จักรพันธุ์-หารวิชา นายจักรพันธุ์  หารวิชา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 ฐิติ-ศรีสารคาม นายฐิติ  ศรีสารคาม

พนักงานห้องปฏิบัติการพลศึกษา
 สุกัญญา-นาชัยดุลย์ นางสาวสุกัญญา  นาชัยดุลย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 บุษยา-แจ้งเอี่ยม นางสาวบุษยา  แจ้งเอี่ยม

นักวิชาการศึกษา
 อมรรัตน์-ช่อประพันธ์ นางสาวอมรรัตน์  ช่อประพันธ์

นักวิชาการศึกษา

 วรรณษา-โสภานะ 
 
 

นางสาววรรณษา  โสภานะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 สมพร-สร้อยอั้ว นายสมพร  สร้อยอั้ว

พนักงานทั่วไป
 ดำรงค์ศักดิ์-ยุงไธสง นายดำรงค์ศักดิ์  ยุงไธสง

พนักงานทั่วไป
 สวรรค์-ทันบาล นางสวรรค์  ลันศรี

พนักงานทั่วไป
 อรัญญา-รันศรี นางอรัญญา  รันศรี

พนักงานทั่วไป
 ขวัญชัย-ขัวนา นายขวัญชัย  ขัวนา

นักวิชาการศึกษา
 ปุณยนุช-โสภักดี นางสาวปุณยนุช  โสภักดี

นักวิชาการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 พิชญ์สินี-จักณารายณ์ นางพิชญ์สินี  จักณารายณ์

นักวิชาการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 ณัฐนิรันดร์-ปอศิริ นายณัฐนิรันดร์  ปอศิริ

นักวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 ชัยณรงค์-ไชยรักษ์ นายชัยณรงค์  ไชยรักษ์

พนักงานขับรถยนต์
 ไพรัตน์-โคตะโน นายไพรัตน์  โคตะโน

พนักงานขับรถยนต์
 จักริน-แดนสมปัดสา นายจักริน  แดนสมปัดสา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Additional information