Black Ribbon

การพัฒนาวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 41

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 41

ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว (725) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 

[ภาพรับใบเกียรติบัตร]

Additional information