Black Ribbon

PR-SDe

                  Internship I

16 มี.ค. 60   กำหนดการประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือโรงเรียน
                   เครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
20 ก.พ. 60   กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ  (ค.บ. ๕ ปี)
                  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาษาที่สอง)
                  และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
                  เเผนผังจัดนิทรรศการการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
20 ธ.ค. 59   
ตารางนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ 2/2559 
14 ธ.ค. 59   กำหนดการ ตารางการใช้ห้อง สัมมนากลางภาคนักศึกษาภาคปกติ  
                  ค.บ. 5 ปี ภาคเรียนที่ 2/2559
19 พ.ย. 59   ทะเบียนนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา / ตารางสอน
25 ก.ย. 59   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ (ค.บ. 5ปี)
25 ก.ย. 59   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
13 ส.ค. 59   คู่มือและแบบประเมินรายวิชาศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม
21 ก.ค. 59   ตารางห้องที่ใช้ในการสัมมนากลางภาค “สัมมนากลางภาคนักศึกษา
                  ภาคปกติ ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” ภาคเรียนที่ 1/2559
17 ก.ค. 59   กำหนดการ สัมมนากลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/59
29 เม.ย. 59  ตารางห้องประชุมครูพี่เลี้ยง เรื่อง เทคนิคและทักษะการสอนในแนวใหม่
                  ในศตวรรษที่ 21
05 เม.ย. 59  ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559
                  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
29 ก.พ. 59   แผนผังนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ค.บ. 5ปี)
29 ก.พ. 59   กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5ปี ภาคเรียนที่ 2/59
22 ม.ค. 59   รายละเอียดการส่งงานวิจัยในชั้นเรียน

13 ต.ค. 58   
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
                  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2558
13 ต.ค. 58   ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
                  สาขาวิชาชีพครู (ภาษาที่ 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
                  ภาคเรียน 2/2558

13 ต.ค. 58   ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
                  สาขาวิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2558
13 ต.ค. 58   กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
                  สำหรับปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship I) 
12 ต.ค. 58   กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
                  (ภาษาที่ 2) 

06 ต.ค. 58   กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
                  (ค.บ. 5 ปี) วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558
06 ต.ค. 58   ประกาศ นักศึกษาภาคปกติ (ค.บ. 5 ปี) ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถาน
                  ศึกษา 1 (I1 รุ่นตกค้าง) ให้เข้าร่วมปฐมนิเทศวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา
                  08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
23 ก.ย. 58   ประกาศเลื่อน วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ จากเดิมวันที่ 5 ตุลาคม 58
                  เปลี่ยนเป็นวันที่ 9 ตุลาคม 58 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
25 ก.ค. 58   กำหนดการจัดงานโครงการอนุรักษ์ไทยของคณะครุศาสตร์ กิจกรรม
                  "วันเข้าพรรษา" วันอังคารที่ 28 ก.ค. 58

10 ก.ค. 58   ตารางห้องที่ใช้ในการสัมมนากลางภาค "สัมมนากลางภาคนักศึกษาภาค
                  ปกติ ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
04 มิ.ย. 58   
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
                  ชีพครู (ภาษาที่ 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2558
04 มิ.ย. 58   
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
                  ชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1/2558
04 มิ.ย. 58   ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับปริญญาตรี
                  ภาคปกติ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1)

28 เม.ย. 58  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ(ค.บ.5ปี) ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค. 58
28 เม.ย. 58  นักศึกษา รหัส 54 ทุกสาขาวิชา ต้องเข้าอบรมภาษาอังกฤษและต้องสอบ
                  วัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
                           - ตารางการใช้ห้อง
                           - กำหนดการอบรม
20 เม.ย. 58  ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
                  วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1/2558

20 เม.ย. 58  ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับระดับ
                  ปริญญาตรี ภาคปกติ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1)
22 มี.ค. 58   กำหนดการรับใบประกอบวิชาชีพ
21 มี.ค. 58   Download เอกสารรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพื่อ
                  ใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)
                  หรือขอรับได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มรม. ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2
17 มี.ค. 58   กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู

17 มี.ค. 58   ด่วน!!! เลื่อนวันรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากวันที่ 21 มี.ค. 58
                  เป็นวันที่  20 มี.ค. 58 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
23 ก.พ. 58   ประกาศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา '57 ชำระเงินค่าธรรมเนียมขอ
                  ใบประกอบวิชาชีพครู เพิ่มเติมคลิก
28 ม.ค. 58   กำหนดการสัมมนากลางภาคนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2/57
                  วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ (อาคาร  34)
                  รายชื่อ นศ. ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หมู่1 หมู่2 หมู่3 หมู่4 หมู่5 หมู่6
15 ธ.ค. 57   การส่งวิจัยในชั้นเรียน นักศึกษาภาคปกติ (ค.บ. 5ปี)
08 ธ.ค. 57   กำหนดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ค.บ. 5ปี ภาคเรียนที่
                  2/2557 วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557
03 ธ.ค. 57   กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
01 พ.ย. 57   รายชื่อครูพี่เลี้ยงและโรงเรียนฝึกสอน

03 พ.ย. 57   ประกาศ เลื่อนสัมมนากลางภาคนักศึกษา ภาคปกติ (ค.บ. 5ปี)
                  จาก วันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. 57 เป็น วันศุกร์ 12 ธ.ค. 57 ณ หอประชุมเฉลิม
                  พระเกียรติ 80 พรรษา
29 ก.ย. 57   กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาค ปกติ
                  (ค.บ.5ปี) วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
17 ก.ย. 57   กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาค กศ.บป.
                  (ค.บ.5ปี) วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557
13 ก.ย. 57   เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1000501 สังเกตและทดลองสอน
                  (ป.วิชาชีพครู)
02 ก.ย. 57   กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ภาค ปกติ
02 ก.ย. 57   สาขาวิชาที่จะสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ภาค ปกติ ป.ตรี 5ปี

Additional information