Black Ribbon

PR-EDU

06 มี.ค. 60   ประการคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาประเภทคณาจารย์
                 ประจำคณะครุศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
                 ซึ่งกรรมการสภาประเภทคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
                 แทนตำแหน่งที่ว่าง
25 ม.ค. 60   รับสมัครเข้าเรียนครู สควค. 2560
07 พ.ย. 59   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์
                   จัดการระบบการเรียนการสอน พร้อมติดตั้ง
07 พ.ย. 59   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อชุดควบคุม
                   การนำเสนอผู้เรียน พร้อมติดตั้ง
26 พ.ค. 59   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรคณะครุศาสตร์
25 ก.พ. 59   การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
                  ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
                  ระยะที่3 ประเภท Super Premium ประจำปีการศึกษา 2559
20 ก.ค. 58   รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
                 (ปรับปรุงล่าสุด พ.ค.58)
15 ก.ค. 58   ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2558
30 มิ.ย. 58   การประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2558
17 เม.ย. 58  ประกาศ การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
                  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คุณวุฒิ
04 เม.ย. 58  ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
02 เม.ย. 58  เอกสาร "โครงการคุรุทายาท (พ.ศ. 2558-2572)"
03 ก.ย. 57   ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
                  กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ข้อเสนอในการปรับปรุงกรอบ
                  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF:HEd) 
26 ส.ค. 57   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
                  แห่งประเทศไทย วันที่ 6 กันยายน 57

22 ก.ย. 56   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่าง
                  ประเทศที่สอง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 - สพฐ
21 ส.ค. 56   ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประชุมระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาศครบรอบ
                  8 ปี สทศ.
02 ส.ค. 56   นโยบาย 8 ประการ ของ รมต.ศธ.จาตุรนต์ ฉายแสง

Additional information