Black Ribbon

PR-Teacher
 
07 ก.ค. 59   ประกาศ รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559
10 เม.ย. 59  การปฏิรูปครู : ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
                  โดย พันเอกณัฐพงษ์  เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
                  ศึกษาธิการ 07/04/59
10 เม.ย. 59  โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย คุณวัฒนาพร  สุขพรต
                  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 07/04/59
27 ก.ค. 58   หลักเกณฑ์ใหม่! สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.
21 พ.ค. 58   เงินเดือนครู ตามวุฒิ เมื่อแรกบรรจุ
27 มี.ค. 58   เอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพและกรณีตัวอย่าง
13 มี.ค. 58   หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
                  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 58 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
08 ธ.ค. 57   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
                  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
05 พ.ค. 57   แนวทางการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
19 มี.ค. 57   การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
                  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
11 ก.พ. 57   เอกสารแผนรองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี'57

21 ต.ค. 56   การเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และ
                  ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2550
21 ต.ค. 56   การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษาใน
                  ปีการศึกษา 2556-2557 (คุรุสภา)
01 ก.ย. 56   การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
01 ก.ย. 56   ประกาศคณะกรรมการตมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง ยกเลิกการมอบอำนาจ
                  ให้เลขาธิการคุรุสภาอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทาง
                  การศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
02 มิ.ย. 56   สรุปจำนวนผู้เรียนครู 5ปี ปี 1-5 ปีการศึกษา 2556
25 ม.ค. 56   การเตรียมการบรรจุนิสิต/นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
                  ปีการศึกษา 2554
18 ม.ค. 56   สารวันครู จากประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในวันครูที่ 16 ม.ค. 56

Additional information