รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ห้องที่ 2

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
1 นาย บัญชา อุตสาหรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านสระขาม
2 นาง วรพร ใจใส ครู โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า
3 นาง ทิพวรรณ มงคลชู ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
4 นาง ณัฎฐนิชา แก้วศรีเมือง ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
5 นางสาว แพรวพรรณ จรสายออ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
6 นางสาว จงรัก ชาววาปี ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
7 นาง ศิริพร ศิริวัฒนกุล ครู โรงเรียนชุมแพวิทยายน
8 นาง ปิมปพาพร ป้อมหิน ครู โรงเรียนโพนสว่างนางิ้ววิทยา
9 นาง พิไลวรรณ ยะวรรณ ครู โรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์
10 นาง อิสรีย์ ฉายแก้ว ครู โรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
11 นาย กิติศักดิ์ สินธุโคตร ครู โรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
12 นางสาว ปราณี วรคำ ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
13 นาย สำเร็จ เที่ยงดีฤทธิ์ ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
14 นาย จักรพันธุ ญาณะนันท์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
15 นาย จักรพงษ์ ภูจริต ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
16 นาย ธนาทิตย์ พรมโสภา ครู โรงเรียนบ้านโนนสูงวังดอนจิก
17 นางสาว อนุสรา ผลชู ครู โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
18 นาง ประวีณา แก้วใส ครู โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
19 นางสาว วรรณลี พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนปอพานพิทยาคม
20 นาย จักรรินทร์ เกษปัญญา ครู โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎ์บำรุง
21 นางสาว พจมาลย์ ไชยเจริญ ครู โรงเรียนเชียงหว่านพิทยาคาร
22 นางสาว รัชพาพร จันคุณ ครู โรงเรียนบ้านป่าเป้า
23 นางสาว ออระดี แก่นกงพาน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
24 นางสาว ดาลัด ศรีสวาสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
25 นางสาว อรุณรัศมี จันทพรม ครู โรงเรียนวาปีปทุม
26 นาย ธรรมนูญ แสงมณี ครู โรงเรียนบ้านเทานาบอน
27 นาง ดวงชีวัน สระสิริ ครู โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
28 นาง ธีรนุช จันทร์งาม ครู โรงเรียนขวาววิทยาคาร
29 นาง กัลยา พรมโนนศรี ครู โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
30 นาง ทัศนีย์กรณ์ บุตรวงษ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖
31 อำนวย สีพั้วฮาม ครู โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนสัก
32 นาง สุวพร เกษหอม ครู โรงเรียนสามขาพิทยาคม
33 นางสาว อาฬวี ภิญโญดม ครู โรงเรียนชัยภูมภักดีชุมพล
34 นางงสาว ประกาย บำเรอ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
35 นางสาว วิไล เวียงคำ ครู โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
36 นาง แสงจันทร์ บุญพรหมมา ครู โรงเรียนท่าม่วงวิทยา
37 นางสาว สุพรรษา ต้นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา
38 นาง ลำไพพัชร สีจันทร์ฮด ครู โรงเรียนสนามบิน
39 นาง ศศิประภากร ดีด้วยชาติ ครู โรงเรียนโคกโสนทองวิทยา
40 นาง กัญญารัตน์ อุทัยรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง
41 นาย ดุสิต เชิดชน ครู โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว
42 นาย อัษราวุฒิ จันทะแสง ครู โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
43 นางสาว เนตรลดาภรณ์ ศรศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองโดน
44 นาย ชัยวิชิต ยี่สารพัฒน์ ครู โรงเรียนหนองแซงวิทยา
45 นาย ผดุงเดช เถาว์ชาลี ครู โรงเรียนกมลาไสย