รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ห้องที่ 1

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
1 นางสาว บานเย็น ศรีธงไชย ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู
2 นางสาว ปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
3 นางสาว ศันสนีย์ มุสิกวัน ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
4 นาง ฐิติกานต์ เค้ามาก ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
5 นางสาว กมลรัตน์ ฉิมพาลี ครู โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
6 นางสาว เสาวนีย์ สิทธิไกรพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม
7 นาง นิตยา วงษ์ช่าง ครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
8 นาง ดวงใจ เขื่อนคำ ครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
9 นาง กัลยากร อุดมไพร ครู โรงเรียนบ้านหยวก
10 นางสาว มณธยา ประทุม ครู โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
11 ว่าร้อยโท สุพัฒน์ วันดี ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา
12 นาย คำมุข วิชาผง ครู โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ
13 นางสาว ณัฏฐยา นนท์นาภา ครู โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
14 นางสาว พัชรีวรรณ ช่างโม ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา
15 นาง วาสนา พันธ์สุโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านยางคำ
16 นาย พิภพ ก้านก่ำ ครู โรงเรียนสนามบิน
17 นาย อภิรักษ์ โคตรกำกับ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
18 ว่าที่ ร.ต.หญิง ชโยชา พรรณะ ครู โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ
19 นางสาว รัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ ครู โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
20 นาง วัชรินทร์ รัตนศรี ครู โรงเรียนบ้านห้างหว้า (คุรุรัฐประชาสัมพันธ์)
21 นางสาว อมรรัตน์ โรจนาวรนาถ ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม
22 นาย จีระศักดิ์ สงวนพฤกษ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
23 นาย ภานุวัฒน์ คำพิภากษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
24 นาง จารุวรรณ สุทธิประภา ครู โรงเรียนท่าม่วงวิทยา
25 นางสาว กาญจนา ภูสีน้อย ครู โรงเรียนสำราญประภาศรี
26 นาง พัชรา จันทร์รุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านคูเมือง
27 นาง รวิวรรณ ศรีจันทร ครู โรงเรียนบ้านคูเมือง
28 นาง นพวรรณ ชุมพล ครู โรงเรียนกู่สันตรัตน์
29 นาง พลิดา พัฒนศานติ์ ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
30 นางสาว ธัญวรัตน์ บุญประถัมภ์ ครู โรงเรียนบ้านขามเรียน
31 นาง วรรณภา ฤทธิ์พรม ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
32 นาย สมชาย จิมรัมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
33 นาง พิลาพร วิชาดี ครู โรงเรียนสนามบิน
34 นางสาว วรรณา จันทรโคตร ครู โรงเรียนบ้านบะเค (ราชฎร์ผดุงวิทยาคาร)
35 นางสาว นันทพร พรมนา ครู โรงเรียนสตรีราชินทิศ
36 นาย สัมพันธ์ ภูโอบ ครู โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
37 นาย สราวุฒิ แทนสม ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
38 ว่าที่ ร.ต. อนนท์ ภูพันนา ครู โรงเรียนยางโกนวิทย์
39 นางสาว ธีรยา ไชยรา ครู โรงเรียนสนามบิน
40 นาง พัชรา สำนักวงศ์ ครู โรงเรียนสนามบิน
41 นางสาว หฤทัย นัยโมกข์ ครู โรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา
42 นาย สุรเดช เนียมคำ ครู โรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา
43 นางสาว นิติยา เพ็ชชะภา ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
44 นางสาว เดือนเพ็ญ เอกโชติ ครู โรงเรียนโนนทองพัฒนาวิทยา
45 นาย ณัฐฐพงษ์ สุดาเดช ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา