ระบบบริการการศึกษา

*** กรุณาอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอน ***

กำหนดการรับสมัคร

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หลักสูตรการพัฒนากำหนดการพัฒนาจำนวนรับสมัครประกาศรายชื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ (รุ่นที่ 79) วันที่ 26-29 กันยายน 2560 จำนวน 90 คน (จำนวนรับสมัคร เต็มแล้ว) ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

-พิธีเปิด-ปิด ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มรม.

-ห้องอบรม ชั้น 2 (208, 209) อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มรม.

***หมายเหตุ

1. หากผู้เข้าอบรมไม่ถึง 30 คน ผู้จัดขอเลื่อนการอบรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
2. ผู้ที่จะอบรมครูชำนาญการพิเศษจะต้องเป็นครูชำนาญการมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป
3. กรณีต่อไปนี้ ไม่สามารถขอเงินคืนได้
-คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
-เป็นบุคคลที่มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนาฯ แล้ว ไม่เข้ารับการพัฒนาในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนา

1. ผู้สมัครยื่นคำขอเข้ารับการพัฒนาที่ต้นสังกัด (สพป. /สพม.) [แบบคำขอ]
2. ต้นสังกัดนำส่งรายชื่อผู้ขอเข้ารับการพัฒนาถึง คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
► ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
► ทางโทรสาร : 043-713206
3. สำหรับการชำระค่าสมัครท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" เลขที่บัญชี 476-0-45836-0 พร้อมนำหลักฐานการชำระเงินติดที่เอกสาร [ใบยืนยันเข้าร่วมพัฒนา] และนำส่งใบยืนยันเข้าร่วมพัฒนาให้ผู้จัดโครงการทางโทรสาร หมายเลข 043-713206 ภายใน 2 วันทำการหลังจากการชำระเงินแล้ว และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมื่อได้รับใบยืนยันเข้าร่วมพัฒนาจากผู้สมัครแล้วเท่านั้น

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียม

1. จัดทำใบกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเองตามวิทยฐานะที่สมัครเข้ารับการพัฒนา และนำส่งให้วิทยากรในวันแรกของการเข้ารับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมบรรณานุกรม) รายละเอียดดังนี้
ใบกิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
► ครูชำนาญการพิเศษ (คลิก)
► ครูเชี่ยวชาญ (คลิก)
► รอง ผอ./ ผอ. ชำนาญการพิเศษ (คลิก)
► รอง ผอ./ ผอ. เชี่ยวชาญ (คลิก)
2. นำรูป 1 นิ้ว 1 แผ่น มาติดทะเบียนประวัติในวันแรกของการพัฒนา

ติดต่อที่พัก

โรงแรมสวนวรุณ (ติดกับม.ราชภัฏมหาสารคาม)  (043)712-585,(043)712-586
โรงแรมตักสิลา  043-719915   และ คุณวุท  089-5756528
โรงแรมวสุ  043-740888
โรงแรมเทียนจันทร์ 062-4632424/ 093-5407373

ติดต่อประสาน

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ
เจ้าหน้าที่ คุณปิยะลักษณ์ แสนคำ : 093-542-2460
Black Ribbon