ระบบบริการการศึกษา

       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังนี้

Download ประกาศรับสมัคร

Download ใบสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพ 2560

Download แบบฟอร์มหลักฐานการชำระเงิน


กำหนดการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

มาตรฐานรุ่นที่วัน/เดือน/ปีที่จัดรายชื่อผู้เข้าอบรม
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 1 2-11 เม.ย. 61 คลิก!!!
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 1 (ภาคปกติ) 12-16, 19-23 มี.ค. 2561
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 ก.พ. และ 3-4 มี.ค. 2561
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 1 (ภาคปกติ) 12-16, 19-23 มี.ค. 2561
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 ก.พ. และ 3-4 มี.ค. 2561
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู 1 3-4, 17-18, 24-25 ก.พ. และ 3-4, 10-11 มี.ค. 2561
มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1 2-11 เม.ย. 61
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 1 10-11, 17-18, 24-25, 31 มี.ค. และ 1,7-8 เม.ย. 2561
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 1 10-11, 17-18, 24-25, 31 มี.ค. และ 1,7-8 เม.ย. 2561
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 1 10-11, 17-18, 24-25, 31 มี.ค. และ 1,7-8 เม.ย. 2561
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 1 10-11, 17-18, 24-25, 31 มี.ค. และ 1,7-8 เม.ย. 2561
มาตรฐานรุ่นที่วัน/เดือน/ปีที่จัดรายชื่อผู้เข้าอบรม
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 2 23 เม​.ย. - 2 พ.ค. 61 คลิก!!!
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 2 (ภาคปกติ) 26-30 มี.ค. และ 2-6 เม.ย. 2561
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 7-8, 21-22, 28-29 เม.ย. และ 5-6, 12-13 พ.ค. 2561
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 2 (ภาคปกติ) 26-30 มี.ค. และ 2-6 เม.ย. 2561
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 7-8, 21-22, 28-29 เม.ย. และ 5-6, 12-13 พ.ค. 2561
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู 2 7-8, 21-22, 28-29 เม.ย. และ 5-6, 12-13 พ.ค. 2561
มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2 17-20,23-27, 30 เม.ย. 61
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 2 19-20, 26-27 พ.ค. และ 2-3, 9-10, 16-17 มิ.ย. 2561
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 2 23 เม.ย. - 2 พ.ค. 61
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2 19-20, 26-27 พ.ค. และ 2-3, 9-10, 16-17 มิ.ย. 2561
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 2 19-20, 26-27 พ.ค. และ 2-3, 9-10, 16-17 มิ.ย. 2561
มาตรฐานรุ่นที่วัน/เดือน/ปีที่จัดรายชื่อผู้เข้าอบรม
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 7-11 พ.ค. และ 14-18 พ.ค. 61 คลิก!!!
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 3 (ภาคปกติ) 23-27, 30 เม.ย. และ 1-4 พ.ค. 2561
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 16-17, 23-24, 30 มิ.ย. และ 1, 7-8, 14-15 ก.ค. 2561
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 3 (ภาคปกติ) 23-27, 30 เม.ย. และ 1-4 พ.ค. 2561
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 16-17, 23-24, 30 มิ.ย. และ 1, 7-8, 14-15 ก.ค. 2561
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู 3 16-17, 23-24, 30 มิ.ย. และ 1, 7-8, 14-15 ก.ค. 2561
มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 28-28 เม.ย. และ 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 พ.ค.61
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 3 30 มิ.ย. และ 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ก.ค. 2561
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 3 30 มิ.ย. และ 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ก.ค. 2561
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 30 มิ.ย. และ 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ก.ค. 2561
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 3 30 มิ.ย. และ 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ก.ค. 2561

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีกำหนดการฝึกอบรมในวัน และเวลา ที่ซ้ำซ้อนกัน ไม่ได้โดยเด็ดขาด แม้จะซ้ำซ้อนกันเพียงวันเดียวก็ตาม
2. ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือ ไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน โดยได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ จากคุรุสภาแล้ว หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมการ คุรุสภามีมติให้การรับรอง

หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ ,(*หลักฐานการสมัคร และใบสมัคร มาตรฐานละ 1 ชุด*)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยการเทียบโอน ทดสอบ และฝึกอบรม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
5. กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558-2559 ให้แนบประกาศผลการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเอง (สืบค้นจากเว็บไซต์ของคุรุสภา)
6. กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คุรุสภาให้การรับรอง ผู้สมัครจะต้องมาดำเนินการขอรับเอกสารหลักฐานในการเข้ารับการฝึกอบรม ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม ณ หน่วยฝึกอบรมนั้น ๆ

ค่าสมัครการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม ต้องชำระค่าสมัครการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร หลักสูตรละ 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม ดังนี้
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าเอกสาร ตำรา สื่อการฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฝีกอบรม
3. ค่าวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม

วิธีการสมัคร

1. การสมัคร Online
- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" เลขที่บัญชี 409-1-63904-6
- ส่งใบสมัคร+สำเนาบัตรประชาชน+หลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และให้นำใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย+เอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ มายื่นในวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรม
- ชำบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการอบรมของแต่ละรุ่น (รับสมัครหลักสูตรละไม่เกิน 150 คน)
2. สมัครด้วยตนเอง
- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" เลขที่บัญชี 409-1-63904-6
- ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิจัย ชั้น 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการอบรมของแต่ละรุ่น (รับสมัครหลักสูตรละไม่เกิน 150 คน)

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิจัย อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Website : www.edurmu.org
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์อุบลวรรณ กิจคณะ : 086-2541194
เจ้าหน้าที่ คุณปิยะลักษณ์ แสนคำ : 098-096-3020