ระบบบริการการศึกษา
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังนี้

ดาวน์โหลด | ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลด | ใบสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพ 2560

ดาวน์โหลด | แบบฟอร์มหลักฐานการชำระเงินกำหนดการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

มาตรฐานรุ่นที่วัน/เดือน/ปีที่จัดรายชื่อผู้เข้าอบรม
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 3 30 มิ.ย. และ 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ก.ค. 2561 คลิก!!!
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 3 30 มิ.ย. และ 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ก.ค. 2561
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 30 มิ.ย. และ 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ก.ค. 2561
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 3 30 มิ.ย. และ 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ก.ค. 2561

หมายเหตุ : สำหรับมาตรฐานใดที่ไม่ได้ดำเนินการอบรม หน่วยจัดอบรมจะดำเนินการคืนเงินค่าสมัครลงทะเบียนให้กับผู้เข้ารับการอบรมโดยจะให้เจ้าหน้าที่แจ้งไปยังผู้สมัครในภายหลัง