ระบบบริการการศึกษา

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กำหนดการรับสมัคร

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หลักสูตรการพัฒนากำหนดการสถานที่
ครูชำนาญการพิเศษ (รุ่นที่ 76) วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560

-พิธีเปิด-ปิด ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มรม.

-ห้องอบรม ชั้น 2 (208, 209) อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มรม.

หมายเหตุ

1. หากผู้เข้าอบรมไม่ถึง 30 คน ผู้จัดขอเลื่อนการอบรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
2. ผู้ที่จะอบรมครูชำนาญการพิเศษจะต้องเป็นครูชำนาญการมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป
3. กรณีต่อไปนี้ ไม่สามารถขอเงินคืนได้
-คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
-เป็นบุคคลที่มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนาฯ แล้ว ไม่เข้ารับการพัฒนาในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

☆ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560 (**เต็ม** )
1) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ห้องที่ 1
2) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ห้องที่ 2

 

ขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนา

1. ผู้สมัครยื่นคำขอเข้ารับการพัฒนาที่ต้นสังกัด (สพป. /สพม.) [แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา]
2. ต้นสังกัดนำส่งรายชื่อผู้ขอเข้ารับการพัฒนาถึง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยส่งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
► ทางไปรษณีย์ เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
► ทาง E-MAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
► ทางโทรสาร : 043-713206
3. สำหรับการชำระค่าสมัครท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "โครงการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" เลขที่บัญชี476-045-2400 พร้อมนำหลักฐานการชำระเงินติดที่เอกสาร [ใบยืนยันเข้าอบรม] และนำส่งใบยืนยันเข้าอบรมให้ผู้จัดอบรมทางโทรสาร หมายเลข 043-713206

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียม

1. จัดทำใบกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเองตามวิทยฐานะที่สมัครเข้ารับการพัฒนา และนำส่งให้วิทยากรในวันแรกของการเข้ารับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมบรรณานุกรม) รายละเอียดดังนี้
ใบกิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
► ครูชำนาญการพิเศษ (คลิก)
► ครูเชี่ยวชาญ (คลิก)
► รอง ผอ./ ผอ. ชำนาญการพิเศษ (คลิก)
► รอง ผอ./ ผอ. เชี่ยวชาญ (คลิก)
2. นำรูป 1 นิ้ว 1 แผ่น มาติดทะเบียนประวัติในวันแรกของการพัฒนา

ติดต่อที่พัก

โรงแรมสวนวรุณ (ติดกับม.ราชภัฏมหาสารคาม) 061-0374890
โรงแรมตักสิลา 043-719915 และ คุณวุท 089-575652
โรงแรมวสุ 043-740888

ติดต่อประสาน

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ (ในเวลาราชการ)
เจ้าหน้าที่ คุณปิยะลักษณ์ แสนคำ : 098-096-3020
Black Ribbon