ระบบบริการการศึกษา

เกณฑ์หลักสูตรใหม่ สกอ. 2558

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา และแนวทางบริหาร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียด

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียด

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียด