ระบบบริการการศึกษา

หลักเกณฑ์การสอบบรรจุครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย

#รายการดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2556 คลิก
2 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 คลิก
3 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครู พ.ศ.2556 คลิก
4 ประกาศคุรุสภา การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 คลิก
5 จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2556 คลิก