ระบบบริการการศึกษา

ปฐมวัยคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดเล่านิทานอาเซียน ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ในนามของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราษภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ต่อคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดการเล่านิทานสู่อาเซียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพัฒนานักศึกษาครูปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศด้านการเล่านิทาน
มีความกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ มีวินัย จิตอาสา และสร้างสรรค์ความรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

34308

34310

34309

34311

34312N

34313X