ระบบบริการการศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร / ๒๕๖๐

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาภาษาอังกฤษ"

» ๑. อาจารย์ขันแก้ว มาพรม ประธานกรรมการ
» ๒. อาจารย์สิริมณี ดีรัศมี กรรมการ
» ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต แสงมหาชัย กรรมการ
» ๔. อาจารย์อนุสรณ์ จันทร์ประทักษ์ กรรมการ
» ๕. อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์ กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาภาษาไทย"

» ๑. อาจารย์สุนันทา กินรีวงศ์ ประธานกรรมการ
» ๒. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช กรรมการ
» ๓. อาจารย์อริยานุวัตน์ สมาธยกุล กรรมการ
» ๔. อาจารย์ดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรือง กรรมการ
» ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารสุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ"

» ๑. อาจารย์ญาณิน สุดสวนสี ประธานกรรมการ
» ๒. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.พรทิพย์ วรกุล กรรมการ
» ๓. อาจารย์สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี กรรมการ
» ๔. อาจารย์ยุพรัตน์ ภูมิการีย์ กรรมการ
» ๕. อาจารย์ชนัยชนม์ ปลั่งเจริญศรี กรรมการ
» ๖. อาจารย์ปวีณาการณ์ พลหาญ กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาคณิตศาสตร์"

» ๑. อาจารย์จีระนันท์ เสนาจักร์ ประธานกรรมการ
» ๒. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.อรุณี จันทร์ศิลา กรรมการ
» ๓. อาจารย์อัจฉริยา พรมท้าว กรรมการ
» ๔. อาจารย์อพันตรี พูลพุทธา กรรมการ
» ๕. อาจารย์พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาวิทยาศาสตร์"

» ๑. อาจารย์กนกอร คำผุย ประธานกรรมการ
» ๒. อาจารย์จารุณี เข็มพิลา กรรมการ
» ๓. อาจารย์ชัชญาภา พงษ์จันโอ กรรมการ
» ๔. อาจารย์สมสุข ไตรศุภกิตติ กรรมการ
» ๕. อาจารย์พงศธร กองแก้ว กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาฟิสิกส์"

» ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ผาระนัด ประธานกรรมการ
» ๒. อาจารย์พรชัย ชิณสา กรรมการ
» ๓. อาจารย์ปฐมพงศ์ พันพิบูลย์ กรรมการ
» ๔. อาจารย์มาวิน ปูนอน กรรมการ
» ๕. อาจารย์ ดร.มะลิ นาชัยสินธุ์ กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาเคมี"

» ๑. อาจารย์ ดร.บุษกร เขจรภักดิ์ ประธานกรรมการ
» ๒. อาจารย์ดรรชนีย์ พลหาญ กรรมการ
» ๓. อาจารย์ขวัญยืน เลียมสำโรง กรรมการ
» ๔. อาจารย์สุชนา วานิช กรรมการ
» ๕. อาจารย์ ดร.ธนนชาติ อิ่มสมบัติ กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาชีววิทยา"

» ๑. อาจารย์วัชรา เสนาจักร ประธานกรรมการ
» ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวิล แสงตรง กรรมการ
» ๓. อาจารย์วรชาติ โตแก้ว กรรมการ
» ๔. อาจารย์ผกามาศ ราชมนตรี กรรมการ
» ๕. อาจารย์โชติกา ธรรมวิเศษ กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา"

» ๑. อาจารย์นัฐติยา สอนสุภาพ ประธานกรรมการ
» ๒. อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุภัครวรกุล กรรมการ
» ๓. อาจารย์เจนวิทย์ ตริสกุล กรรมการ
» ๔. อาจารย์ชยกร สมศิลา กรรมการ
» ๕. อาจารย์ปัณญาพัฒน์ ขันทอง กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา"

» ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา ประธานกรรมการ
» ๒. อาจารย์ ดร.ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์ กรรมการ
» ๓. อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน กรรมการ
» ๔. อาจารย์ราตรี สุภาเฮือง กรรมการ
» ๕. อาจารย์ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ กรรมการ
» ๖. อาจารย์บุญส่ง คงแสนคำ กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์"

» ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล วชิรโกเมน ประธานกรรมการ
» ๒. อาจารย์ธรรมนูญ พัดมะนา กรรมการ
» ๓. อาจารย์มารุดิศ วชิรโกเมน กรรมการ
» ๔. อาจารย์ชาติวิรุทธ์ พัทรสุเมธี กรรมการ
» ๕. อาจารย์อนุจิตร ภูมิพันธ์ กรรมการ
» ๖. อาจารย์ประมุข บุญศิลป์ กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย"

» ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี ประธานกรรมการ
» ๒. อาจารย์พีระพร รัตนเกียรติ์ กรรมการ
» ๓. อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ละอำคา กรรมการ
» ๔. อาจารย์ณุชฏา บูรณะพิมพ์ กรรมการ
» ๕. อาจารย์วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์ กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาดนตรีศึกษา"

» ๑. อาจารย์สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์ ประธานกรรมการ
» ๒. อาจารย์ชนะชัย ศรีหาบุตรโต กรรมการ
» ๓. อาจารย์เจริญชัย แสงอรุณ กรรมการ
» ๔. อาจารย์ปิยะนันท์ แสวคำดี กรรมการ
» ๕. อาจารย์ณัฐพงษ์ ภารประดับ กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) "สาขาวิชาพลศึกษา"

» ๑. ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สมาน ประธานกรรมการ
» ๒. อาจารย์จรูญศักดิ์ เบญมาตย์ กรรมการ
» ๓. อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม กรรมการ
» ๔. อาจารย์เนตรนภา เรืองไชย กรรมการ
» ๕. อาจารย์สายใจ เพ็งที กรรมการและเลขนุการ

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๔ ปี) "สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา"

» ๑. อาจารย์ศุภนิธิ ขำพรหมราช ประธานกรรมการ
» ๒. อาจารย์ประเสริฐ ชมมอญ กรรมการ
» ๓. อาจารย์ไตรมิตร โพธิแสน กรรมการ
» ๔. อาจารย์ธนวรรณพร ศรีเมือง กรรมการ
» ๕. อาจารย์จักรดาว โพธิแสน กรรมการและเลขนุการ