ระบบบริการการศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

» ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล วชิรโกเมน
» อาจารย์ธรรมนูญ พัดมะนา
» อาจารย์ประมุข บุญศิลป์
» ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าพันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
» อาจารย์นพดล ใหม่คามิ

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

» ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
» อาจารย์จีระนันท์ เสนาจักร
» อาจารย์พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี
» อาจารย์ฉัจฉริยา พรมท้าว
» อาจารย์ ดร.อพันตรี พูลพุทธา

3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

» อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ละอำคา
» ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี
» อาจารย์พีระพร รัตนาเกียรติ์
» อาจารย์ณุชฎา บูรณะพิมพ์
» อาจารย์วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์

4. สาขาวิชาบรรณารักษ์และการสอนภาษาอังกฤษ

» อาจารย์ญาณิน สุดสวนสี
» อาจารย์สุชาลักษณ์ ธรรมดวงศรี
» อาจารย์ยุพรัตน์ ภูมิการีย์
» อาจารย์สุวิชชาน อุ่นอุดม

5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

» อาจารย์ณัฐดนัย ตริสกุล
» อาจารย์นัฐติยา สอนสุภาพ
» อาจารย์ปัณญาพัฒน์ ขันทอง
» อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล
» อาจารย์ชยกร สมศิลา

6. สาขาวิชาเคมี

» อาจารย์ ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
» อาจารย์มนชวัน วังกุลางกูร
» อาจารย์ขวัญยืน เลี่ยมสำโรง
» อาจารย์สุชนา วานิช
» อาจารย์ธนนชาติ อิ่มสมบัติ

7. สาขาวิชาชีววิทยา

» อาจารย์ณภาภัช ไชยน้ำอ้อม
» อาจารย์นวพรรษ ผลดี
» อาจารย์วัชรา เสนาจักร์
» ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล แสงตรง
» อาจารย์ผกามาศ ราชมนตรี

8. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

» อาจารย์ชนชนะ ศรีหาบุตรโต
» อาจารย์เจริญชัย แสงอรุณ
» อาจารย์ณัฐพงษ์ ภารประดับ
» อาจารย์ปิยะนันท์ แนวคำดี
» อาจารย์สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์

9. สาขาวิชาพลศึกษา

» ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สมาน
» อาจารย์ ดร.จรูญศักดิ์ เบญมาตย์
» อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม
» อาจารย์เนตรนภา เรืองไชย
» อาจารย์สายใจ เพ็งที

10. สาขาวิชาฟิสิกส์

» ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฤทธิเดช
» อาจารย์ ดร.วนิดา ผาระนัด
» อาจารย์พรชัย ชิณสา
» อาจารย์ปฐมพงศ์ พันธ์พิบูลย์
» อาจารย์มาวิน ปูนอน

11. สาขาวิชาภาษาไทย

» อาจารย์สุนันทา กินรีวงค์
» ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร
» อาจารย์ดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรือง
» ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช

12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

» อาจารย์สิริมณี ดีรัศมี
» ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต แสงมหาชัย
» อาจารย์ขันแก้ว มาพรม
» อาจารย์อนุสรณ์ จันทร์ประทักษ์
» อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์

13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

» อาจารย์กนกอร คำผุย
» อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์
» อาจารย์โชติกา ธรรมวิเศษ
» อาจารย์ชัชญาภา พงษ์จันโอ
» อาจารย์จารุณี เข็มพิลา
» อาจารย์พงศธร กองแก้ว

14. สาขาวิชาสังคมศึกษา

» ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสฤษฏ์ สรรพอาษา
» อาจารย์นัชชา อู่เงิน
» อาจารย์วิชัย วัชรเวคะวิชญ์
» อาจารย์กนกลดา ท้าวไทยชนะ
» อาจารย์นฤมล กางเกตุ

15. สาขาวิชาการประถมศึกษา

» อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
» อาจารย์ประสิทธิ์ อามาตร์
» อาจารย์ฐิติรัตน์ ซอว์
» อาจารย์ ดร. ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
» อาจารย์อัจฉริยะ วะทา

16. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

» อาจารย์นราวิชญ์ ศรีเปารยะ
» อาจารย์ชำนาญ ด่านคำ
» อาจารย์ ดร. ทิวารัตน์ ประเสริฐสังข์
» อาจารย์ ดร. วณิชา สาคร
» อาจารย์ ดร. ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว
» อาจารย์ปิติ ธรรมนูญ

17. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา

» ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า ล้อมในเมือง
» ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา
» อาจารย์บุญส่ง คงแสนคำ
» อาจารย์ปวริศ สารมะโน
» อาจารย์ราตรี สุภาเฮือง
» อาจารย์ชเนตตี พิมพ์สวรรค์

18. การสอนภาษาจีน

» อาจารย์พัชรีญา อัคฮาดศรี
» อาจารย์ศศิธร นุริตมนต์
» อาจารย์ศันสนีย์พร ภูพันนา
» อาจารย์อัญชนา ทองกระจาย

19. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

» ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ
» อาจารย์ศิรินทร กาญจันดา
» อาจารย์ธนวุฒิ คำประเทือง
» ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา บุรีรัตน์
» อาจารย์วินัย แสงกล้า
» อาจารย์สราภรณ์ สุวรรณแสง