ระบบบริการการศึกษา

ประวัติคณะครุศาสตร์

ประวัติคณะครุศาสตร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Cinque Terre

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการกำเนิดสถาบัน กล่าวคือ

ตั้งแต่ปี 2468 ได้พัฒนาจากโรงเรียนประถมกสิกรรม โรงเรียนประถมวิสามัญ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม วิทยาลัยครูมหาสารคาม สถาบันราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามลำดับ ดังนี้

► พ.ศ. 2468 เปิดสอนครูหลักสูตรประกาศนียบัตรประถมกสิกรรม

► พ.ศ. 2473 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 และการฝึกหัดครูขั้นต่ำและเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญ

► พ.ศ. 2481 ยกฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัดแผนกประจำรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนมีกำหนด 2 ปี จะได้วุฒิประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และยังรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียน 2 ปี ได้วุฒิประโยคครูประชาบาล (ครู ป.)

► พ.ศ. 2498 เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการ (ป.กศ.)

► พ.ศ. 2505 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นวิทยาลัยฝึกหัดครู

► พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม

► พ.ศ. 2522 เปิดสอนครุศาสตรบัณฑิตในภาคพิเศษภายใต้โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.) ซึ่งเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ต่อมา เปิดสอนภาค ขกอ. (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา)

► พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานนามว่า สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

► พ.ศ. 2541 เริ่มเปิดสอนครุศาสตรมหาบัณฑิต

► พ.ศ. 2545 เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู

► พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏมหาสารคามได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

► พ.ศ. 2550 เริ่มเปิดสอนครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

► พ.ศ. 2552 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

► พ.ศ. 2556 เปิดสอนครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษา