ระบบบริการการศึกษา

รายนามบุคลากรสายสนับสนุน ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นางวิภา พัฒนาเวช

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นางทัศนีย์ ทินหม่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นางกมลพร ขรรค์ทัพไทย

นักวิชาการศึกษา

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นายภานุพงศ์ โคตรักษา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นางสาวปราณี คำสะอาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นายสุพจน์ คำยา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นายจักรพันธุ์ หารวิชา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นายฐิติ ศรีสารคาม

พนักงานห้องปฏิบัติการพลศึกษา

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นางสาวสุกัญญา นาชัยดุลย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นางสาวบุษยา แจ้งเอี่ยม

นักวิชาการศึกษา

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นางสาวอมรรัตน์ ช่อประพันธ์

นักวิชาการศึกษา

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นางสาววรรณษา โสภานะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นายสมพร สร้อยอั้ว

พนักงานทั่วไป

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นายดำรงค์ศักดิ์ ยุงไธสง

พนักงานทั่วไป

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นางสวรรค์ ลันศรี

พนักงานทั่วไป

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นางอรัญญา รันศรี

นักวิชาการศึกษา

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นางพิชญ์สินี จักณารายณ์

นักวิชาการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นายณัฐนิรันดร์ ปอศิริ

นักวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นายชัยณรงค์ ไชยรักษ์

พนักงานขับรถยนต์

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นายไพรัตน์ โคตะโน

พนักงานขับรถยนต์

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

นายจักริน แดนสมปัดสา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน