ระบบบริการการศึกษา

[ป.ตรี] สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-7643-0090

 

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล
Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-5000-6979

 

อาจารย์ ดร.วณิชา สาคร
Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1055-7073

 

อาจารย์ปัณญาพัฒน์ ขันทอง
Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4799-4742

 

อาจารย์ชยกร สมศิลา
Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-6254-1194

 

อาจารย์อุบลวรรณ กิจคณะ
Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 09-1706-6409

 

อาจาย์ณัฐดนัย ตริสกุล
Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-5225-6865

 

อาจารย์ ดร.ชำนาญ ด่านคำ
Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-0768-4020

 

อาจารย์ปิติ ธรรมนูญ
Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-3355-4948

 

อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว
Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-5755-3424

 

อาจารย์ราตรี สุภาเฮือง
Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1760-8638

 

อาจารย์นัฐติยา สอนสุภาพ
Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4392-8589

 

อาจารย์ ดร. ปวริศ สารมะโน