ระบบบริการการศึกษา

คณะผู้บริหาร

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-5306-6603

 

ผศ. ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

คณบดีคณะครุศาสตร์

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1717-2918

 

ผศ. ดร.อรุณี จันทร์ศิลา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4270-5056

 

ผศ. ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-0157-1432

 

ผศ. ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ และวิจัย

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4392-8589

 

อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-5755-3424

 

อาจารย์ราตรี สุภาเฮือง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงาน

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1055-7073

 

อาจารย์ปัณญาพัฒน์ ขันทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-7643-0090

 

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 09-9632-2914

 

อาจารย์ ดร. อพันตรี พูลพุทธา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-9422-0027

 

อาจารย์อัจฉริยา พรมท้าว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

อาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวารสารของคณะครุศาสตร์

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ :

 

อาจารย์ ดร.บุษกร เขจรภักดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1769-7080

 

อาจารย์เนตรนภา เรืองไชย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Sample image
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-6254-1194

 

อาจารย์อุบลวรรณ กิจคณะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ