ระบบบริการการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

☆ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ประกอบด้วยทั้งหมด 19 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาภาษาไทย [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557]
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557]
3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557]
4. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557]
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557]
6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557]
7. สาขาวิชาเคมี [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557]
8. สาขาวิชาฟิสิกส์ [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557]
9. สาขาวิชาชีววิทยา [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557]
10. สาขาวิชาดนตรีศึกษา [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557]
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557]
12. สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557]
13. สาขาวิชาสังคมศึกษา
14. สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557]
15. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
16. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
17. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
18. สาขาวิชาการประถมศึกษา
19. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา

☆ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา คือ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

☆ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา คือ

สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

☆ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
2. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
4. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
5. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
6. สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา

☆ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3. สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

☆ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ค.ด.) ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
2. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน