ระบบบริการการศึกษา

กิจกรรมคณะ/ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูมืออาชีพด้านการบูรณาการการเรียนรู้ STEM EDucation วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

โครงการเสริมสร้างความเป็นครูสู่อนุรักษ์ไทย (วันเข้าพรรษา) วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

โครงการเสริมสร้างความเป็นครูสู่อนุรักษ์ไทย (พิธีไหว้ครู 2560) วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตร English for Presentations วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ความเป็นครูคณิตศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการแก่สถานศึกษาในโครงการเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2560

การปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาที่สอง

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติประจำปี 2560

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

โครงการเตรียมความพร้อมสู่แดนมังกร ภาษาจีน ปี3

อบรมครูชำนาญการพิเศษรุ่น 76

อบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผลิตสื่อ กายอุปกรณ์ และนวัตกรรมการพัฒนาทางสมองตามแนวคิดมอนเตสซอรี่

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

คณบดีและทีมบริหารนำกระเช้าดอกไม่แสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(คบ.5ปี) ก่อนออกปฏิบัติการสอน

การประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัย วันที่ 15 มิ.ย. 59-ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7)และการประเมินตนเอง (SAR)

MOU มรภ.มหาสารคาม & มรภ.ศรีสะเกษ-ภาพกิจกรรม

15-16 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนคณะครุศาสตร์ ณ บุหงาสาหรีรีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Business Plan โครงการผลิตครูคืนถิ่น

งาน “วันครู” และพิธีเปิดอาคาร “ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร”-ภาพกิจกรรม

MOU มรภ.มหาสารคาม & ม.หลูตง(จีน)-ภาพกิจกรรม (10)