ระบบบริการการศึกษา

ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

โครงการเตรียมความพร้อมสู่แดนมังกร ภาษาจีน ปี3

อบรมครูชำนาญการพิเศษรุ่น 76

อบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผลิตสื่อ กายอุปกรณ์ และนวัตกรรมการพัฒนาทางสมองตามแนวคิดมอนเตสซอรี่

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

คณบดีและทีมบริหารนำกระเช้าดอกไม่แสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(คบ.5ปี) ก่อนออกปฏิบัติการสอน

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7)และการประเมินตนเอง (SAR)

15-16 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนคณะครุศาสตร์ ณ บุหงาสาหรีรีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

งาน “วันครู” และพิธีเปิดอาคาร “ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร”-ภาพกิจกรรม

การประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัย วันที่ 15 มิ.ย. 59-ภาพกิจกรรม

MOU มรภ.มหาสารคาม & มรภ.ศรีสะเกษ-ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Business Plan โครงการผลิตครูคืนถิ่น

MOU มรภ.มหาสารคาม & ม.หลูตง(จีน)-ภาพกิจกรรม (10)

ร่วมประชุมโรงเรียนต้นแบบวิชาชีพครู-ภาพกิจกรรม

เตรียมความพร้อมวิชาชีพครู สควค. ระยะที่ 3-ภาพกิจกรรม

MOU มรภ.มหาสารคาม&มรภ.อุบลราชธานี-ภาพกิจกรรม