ระบบบริการการศึกษา
Title
โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตร English for Presentations วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ความเป็นครูคณิตศาสตร์
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการแก่สถานศึกษาในโครงการเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2560
การปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาที่สอง
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติประจำปี 2560
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 77
พิธีประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
Black Ribbon