ระบบบริการการศึกษา
Title
โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตร English for Presentations วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ความเป็นครูคณิตศาสตร์
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการแก่สถานศึกษาในโครงการเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2560
การปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาที่สอง
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติประจำปี 2560
พิธีประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
โครงการเตรียมความพร้อมสู่แดนมังกร ภาษาจีน ปี3
Black Ribbon