ระบบบริการการศึกษา
Title
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการแก่สถานศึกษาในโครงการเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2560
การปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาที่สอง
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติประจำปี 2560
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 77
พิธีประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
โครงการเตรียมความพร้อมสู่แดนมังกร ภาษาจีน ปี3
อบรมครูชำนาญการพิเศษรุ่น 76
อบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผลิตสื่อ กายอุปกรณ์ และนวัตกรรมการพัฒนาทางสมองตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
Page 3 of 4
Black Ribbon