ระบบบริการการศึกษา
Title
คณบดีและทีมบริหารนำกระเช้าดอกไม่แสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ
การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(คบ.5ปี) ก่อนออกปฏิบัติการสอน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7)และการประเมินตนเอง (SAR)
15-16 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนคณะครุศาสตร์ ณ บุหงาสาหรีรีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี
งาน “วันครู” และพิธีเปิดอาคาร “ศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร”-ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Business Plan โครงการผลิตครูคืนถิ่น
ร่วมประชุมโรงเรียนต้นแบบวิชาชีพครู-ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมวิชาชีพครู สควค. ระยะที่ 3-ภาพกิจกรรม
Page 2 of 2
Black Ribbon