ระบบบริการการศึกษา

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หน้าแรก ภาพกิจกรรม ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม