ระบบบริการการศึกษา

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมชม การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หน้าแรก ภาพกิจกรรม พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมชม การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม