ระบบบริการการศึกษา

โครงการนักกีฬาอนุชนเสปเชียลโอลิมปิคไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 30 สิงหาคม 2560

หน้าแรก ภาพกิจกรรม โครงการนักกีฬาอนุชนเสปเชียลโอลิมปิคไทย


โครงการนักกีฬาอนุชนเสปเชียลโอลิมปิคไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อความพร้อม สร้างพื้นฐานและความสามรถพื้นฐานของเด็กก่อนวัยเรียน โดยใช้กีฬาอนุชนเป็นสื่อ และให้เด้กช่วยเหลือตัวเองและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการสงเสริมการเรียนรู้ ทักษะการดูแลสุขภาพของบุตรหลานตามหลักวิชาการ