ระบบบริการการศึกษา

การประชุมเสวนา เรื่อง "อนาคตการผลิตครูไทย" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 24 สิงหาคม 2560

หน้าแรก ภาพกิจกรรม  การประชุมเสวนา เรื่อง "อนาคตการผลิตครูไทย : จะกี่ปีจึงจะทำให้ประเทศไทยได้ครูผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร