ระบบบริการการศึกษา

โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

หน้าแรก ภาพกิจกรรม  โครงการการสัมมนากลางภาคนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นฝึกให้ผู้เรียน ได้ตั้งคำถามและร่วมกำหนดปัญหาในการเรียนรู้ จากสถานการณ์ต่างๆ การค้นคว้าและฝึกนำเสนอผลงานที่ค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ และใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย การเชิญวิทยากรเสริมความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี     รับชม VDO Link