ระบบบริการการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

หน้าแรก ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนัก ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและการดูแลนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)| ดาวน์โหลด ภาพถ่ายรวมหมู่