ระบบบริการการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

หน้าแรก ภาพกิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนัก
ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและการดูแลนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)


  Downloadภาพถ่ายรวมหมู่