ระบบบริการการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผลิตสื่อ กายอุปกรณ์ และนวัตกรรมการพัฒนาทางสมองตามแนวคิดมอนเตสซอรี่


หน้าแรก 》ภาพกิจกรรม 》อบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผลิตสื่อ กายอุปกรณ์ และนวัตกรรมการพัฒนาทางสมองตามแนวคิดมอนเตสซอรี่

5 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ณัฏฐชัย จันทชุม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผลิตสื่อ กายอุปกรณ์ และนวัตกรรมการพัฒนาทางสมองตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ของศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมกับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย