ระบบบริการการศึกษา

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

หน้าแรก 》ภาพกิจกรรม 》ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

8 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ณัฏฐชัย จันทชุม คณบดีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา